6.1.6 Výběr projektů k financování

09.02.2009:
Řídící orgán bude odpovědný za zavedení takových postupů a mechanismů pro výběr projektů k financování, aby byla zajištěna jeho maximální transparentnost a objektivnost. K tomuto účelu Řídící orgán může ustavit výběrové komise složené z nezávislých expertů a dalších odborníků, které budou na základě k tomu vytvořených metodických pravidel vybírat a doporučovat projekty a akce k financování. Výběrová kritéria, která schvaluje Monitorovací výbor, musí být nastavena tak, aby byla maximálně objektivní.