6.1.7 Oprávněnost výdajů

09.02.2009:
Řídící orgán a příslušné zprostředkující orgány zajistí, aby byly propláceny pouze oprávněné výdaje, které jsou ve shodě s prioritami a opatřeními programu. Počáteční a konečné datum oprávněných nákladů stanoví příslušné rozhodnutí Komise. Obecné pravidla oprávněnosti výdajů jsou obsažena v nařízení Komise (ES) č. 1685/2000.