6.2 Finanční řízení a kontrola

09.02.2009:

Aniž by byla dotčena odpovědnost Komise za provádění rozpočtu EU, orgány České republiky jsou odpovědny za finanční řízení a kontrolu pomoci v rámci Programu.

Odbor kontroly Ministerstva financí je odpovědný za metodiku, koordinaci a dohled nad kontrolou jak prostředků státního rozpočtu, tak prostředků strukturálních fondů svěřených České republice, a zejména za metodiku, koordinaci a dohled nad kontrolou vzorku operací dle hlavy IV nařízení Komise (ES) č. 438/2001.

Odbor kontroly a interního auditu Ministerstva průmyslu a obchodu je odpovědný za zajištění provádění kontroly vzorků operací (min. 5% všech uznatelných nákladů) a metodiku jejich výběru.

Finanční řízení a kontrola zahrnuje řadu vzájemně navazujících certifikací a prověřování operací na všech úrovních řízení. Níže uvedená ustanovení mohou vyžadovat úpravu tak, aby byly v souladu s budoucími pravidly přijatými Komisí dle článku 53.2 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.