6.2.1 Platební orgán, platební jednotka

09.02.2009:

Platebním orgánem pro operační program je Ministerstvo financí, Odbor Národního fondu. Funkce a odpovědnosti Platebního orgánu se vztahují pouze na prostředky strukturálních fondů. Platební orgán odpovídá zejména za:

  • předložení souhrnu očekávaných výdajů pro daný a další rok Komisi, a to do 30. dubna každého roku;
  • řízení finančních toků z fondů EU;
  • sestavování a předkládání certifikovaných žádostí o platby Komisi na základě skutečných výdajů konečných příjemců;
  • zajištění toho, aby konečný příjemce obdržel příspěvek z fondů EU co nejdříve;
  • zajištění vrácení prostředků Komisi a provedení finančních oprav tam, kde chyby vzniknou z administrativních důvodů, na základě provádění programu nebo kde se prokáže, že prostředky byly nesprávně využity, jak stanoví článek 39 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Platební orgán ověřuje správný výkon odpovědností Řídícího orgánu, a to zejména z hlediska zajištění správnosti finančních toků a předcházení a odhalování nesrovnalostí. Potvrzuje, že certifikace výdajů jsou přesné a vyplývají z účetnictví založeném na ověřitelné podpůrné dokumentaci. Platební orgán bude požadovat, aby před tím, než budou žádosti o platby potvrzeny a předloženy Komisi poskytl Řídící orgán adekvátní záruky, že jsou naplňovány relevantní nařízení a pravidla Společenství.

Platební orgán bude také odpovědný za zavedení systému zjišťování nesrovnalostí a jejich ohlašování Evropské komisi dle článku 39.1 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Platební orgán deleguje některé ze svých činností (především platby konečným příjemcům a příjem žádostí o platby od Řídícího orgánu) na platební jednotku na Ministerstvu průmyslu a obchodu, odbor rozpočtu a financování.

Kontaktní údaje Platebního orgánu:

Ministerstvo financí

Letenská 15, Praha 1

Odbor Národního fondu

Ředitel odboru: Ing. Jan Gregor

Kontaktní údaje Platební jednotky:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

odbor rozpočtu a financování

ředitelka odboru: Ing. Valerie Freimannová