6.2.2 Úloha Řídícího orgánu

09.02.2009:

Řídící orgán má základní odpovědnost za správnost řízení a realizaci operací financovaných ze strukturálních fondů. Odpovídá za shromažďování spolehlivých dat, zajišťuje vhodné účetnictví, správnost operací a naplňování nařízení a pravidel Společenství.Při zajišťování této činnosti bude Řídící orgán postupovat v souladu s ustanoveními článku 7, bodu 3 nařízení Komise (ES) č. 438/2001.

Řídící orgán zajišťuje plnou informovanost zprostředkujících orgánů a konečných příjemců o jejich odpovědnostech v rámci finančního řízení výdajů spolufinancovaných z EU a sleduje dodržování souladu s pravidly ES v příslušných oblastech (veřejné zakázky, státní pomoc, životní prostředí, rovné příležitosti apod.). Řídící orgán bude provádět namátkové kontroly dokumentace zprostředkujících orgánů nebo konečných příjemců, na které se zakládají žádosti o platby.