6.2.3 Zprostředkující subjekty

09.02.2009:

Řídící orgán deleguje část svých činností týkajících se řízení výdajů spolufinancovaných ze strukturálních fondů na zprostředkující subjekt za předpokladu, že bude mít zavedeny příslušné finanční, řídící a kontrolní systémy.

Zprostředkujícím subjektem je příslušná agentura (agentury) Ministerstva průmyslu a obchodu. Zprostředkující subjekt musí mít detailní operační manuál, který schvaluje Řídící orgán. Tento manuál stanoví vnitřní postupy agentury včetně detailů zajištění funkcí delegovaných na agenturu Řídícím orgánem. Zprostředkující subjekt musí mít plně funkční vnitřní kontrolu. Vnitřní kontrola zprostředkujícího subjektu předkládá Řídícímu orgánu a Odboru kontroly a vnitřního auditu Ministerstva průmyslu a obchodu všechny své zprávy a konzultuje s nimi plán vnitřní kontroly.

Zprostředkující subjekt bude v závislosti na dohodě s Řídícím orgánem zejména odpovídat za:

  • celkovou administraci grantových schémat, tj. vyhlášení, příjem žádostí a další komunikaci s konečnými uživateli (final recipients);
  • sekretariát hodnotitelských komisí;
  • přípravu smluv (popř. vzorových smluv) s konečnými uživateli pro Řídící orgán ke konečnému rozhodnutí;
  • monitorování realizace jednotlivých projektů a sběr podkladových dat pro věcné ukazatele v rámci příslušných počítačových systémů;
  • dohled nad zadáváním veřejných zakázek konečným uživatelem (pokud je to aplikovatelné) a verifikace správnosti průběhu výběrových řízení;
  • předkládání žádostí o platby oprávněných výdajů Řídícímu orgánu ve formátu požadovaném Platebním orgánem tak, aby žádosti o proplacení mohly být připraveny pro Řídící orgán k předložení platební jednotce;
  • to, že veškeré žádosti o platby ze strukturálních fondů předložené konečným uživatelem vycházejí z věrohodné účetní dokumentace, že systém uchovávání dokumentace je v souladu s vhodným audit trail, a že se Řídícímu orgánu předloží pouze oprávněné uskutečněné výdaje;
  • certifikaci veškerých výdajů zaplacených konečným uživatelem, za ověření reality vykazovaných nákladů a za verifikaci dodání služeb, produktů či prací.