6.2.4 Koneční příjemci a koneční uživatelé

09.02.2009:

Konečným příjemcem pro podporu realizovanou na základě zákona o podpoře malého a středního podnikání (47/2002) je příslušná agentura MPO. Malé a střední podniky jsou pak, jako předkladatelé projektů, konečnými uživateli.

Pokud podpora není udělována na základě zákona o podpoře malého a středního podnikání a předkladatelem projektu je společnost založená za účelem vytváření zisku (tj. podpora je udělována na základě pravidel o státní pomoci) je konečným příjemcem MPO a konečným uživatelem příslušný žadatel.

Pokud je předkladatelem projektu obec či kraj, je také konečným příjemcem a zároveň konečným uživatelem.

Pokud je předkladatelem projektu rozpočtová či příspěvková organizace, je zároveň konečným příjemcem a konečným uživatelem.

Koneční příjemci i koneční žadatelé budou odpovídat za zajištění toho, aby se k proplacení předkládaly pouze skutečně vzniklé náklady a náklady, které byly schváleny. Bude se od nich požadovat existence jasného audit trail a aby všechny žádosti o platby byly podpořeny fakturami či jinou vhodnou účetní dokumentací.

Pokud to bude aplikovatelné, koneční uživatelé budou odpovědní za vedení výběrového řízení na obdrženou pomoc ze strukturálních fondů pod přísnou kontrolou zprostředkujícího subjektu nebo Řídícího orgánu.