6.2.5.2 Vnitřní řídicí a kontrolní systém operačních programů

09.02.2009:

Platební orgán, platební jednotky, řídicí orgán a zprostředkovatelské subjekty budou mít zavedeny potřebné řídicí a kontrolní systémy (řídicí kontrola ve smyslu § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole), které budou schopny identifikovat administrativní, systémové nebo záměrné chyby a budou zajišťovat prevenci vzniku chyb.

Vnitřní kontrolní systém operačních programů bude respektovat následující obecné požadavky:

 • na každém stupni řízení bude formou řízené dokumentace zpracován manuál, který bude zahrnovat podrobné písemné pracovní postupy prováděných činností;
 • funkčnost řídicích a kontrolních systémů bude předmětem auditu (tuto službu bude plnit útvar interního auditu zřízený v rámci příslušného orgánu).


Při provádění jednotlivých úkonů bude zajištěno:

 • důsledné dodržování systému dvojího podpisu;
 • přesné, včasné a spolehlivé vedení podvojného účetnictví, vztahující se k projektům spolufinancovaným ze strukturálních fondů;
 • oddělení funkcí schvalovací a platební/účetní (nesmí nastat situace, kdy tatáž osoba platbu schválí a provede/zaúčtuje);
 • zastupitelnost zaměstnanců u všech funkcí;
 • bezpečné využívání informačních systémů;
 • zpracování politiky s cílem předcházet možnému konfliktu zájmů.


6.2.5.3 Finanční kontrola na úrovni Ministerstva financí

 • Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu bude v souladu s ustanovením § 3 a § 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, metodicky řídit a koordinovat výkon finanční kontroly v rámci operačních programů. Základním východiskem pro vydávání dílčích metodických pokynů, konzultovaných s příslušnými orgány Komise, bude především nařízení Komise (ES) č. 438/2001. Ministerstvo financí bude plnit kontrolní funkce platebního orgánu ve vztahu k platební jednotce a k řídicímu orgánu operačního programu s cílem monitorovat správné fungování jednotlivých složek řídicího orgánu a hodnotit existující řídící a kontrolní systémy;
 • MF bude zpracovávat a podávat pravidelné zprávy Komisi v souladu s články 5, 6, 8 a 13 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 (zejména informace o organizaci řídicích, platebních a zprostředkujících orgánů, o hodnocení funkčnosti řídicích a kontrolních systémů u těchto orgánů, o provádění a výsledcích namátkových prověrek vzorku operací na místě v předchozím roce);
 • MF bude certifikovat uskutečněné výdaje podle článku 9 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 (získávat ujištění, že výdaje reálně vynaložené konečnými příjemci jsou v souladu s požadavky EU) před zasláním každé žádosti o průběžnou nebo závěrečnou platbu pro operační program;
 • metodicky řídit a koordinovat činnost útvaru ustanoveného v rámci organizační struktury řídicího orgánu a provádějícího namátkové prověrky vzorků operací na místě (specifická kontrolní činnost podle článků 10 - 12 nařízení Komise (ES) č. 438/2001);
 • vydávat prohlášení při ukončení pomoci spojené s realizací operačního programu podle článků 15 - 17 a s využitím přílohy III. nařízení Komise (ES) č. 438/2001.