6.2.5.4 Finanční kontrola na úrovni řídicího orgánu

09.02.2009:

Řídicí orgán má konečnou souhrnnou odpovědnost za operační program ve vztahu ke Komisi, tedy i odpovědnost za provádění finanční kontroly (podle § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) a dodržování pravidel vnitřního kontrolního systému na všech úrovních. Předběžné, průběžné a následné kontroly budou zahrnovat fyzické a finanční prověření jednotlivých projektů, a to buď přímo na místě realizace projektů nebo u orgánů, které jsou povinny uchovávat originály technických postupů a výdajových dokladů.

Řídicí orgán bude ve své působnosti odpovědný za (tyto činnosti mohou být delegovány na zprostředkující subjekt):

  • přezkoumávání žádostí o proplacení výdajů předložených konečnými příjemci nebo konečnými uživateli podpory (přezkoumávání zahrnuje zejména ověření souladu se stanovenými výkonovými cíli a s finančním plánem projektu, souladu s politikami EU, posouzení, zda výdaje jsou uznatelné či nikoliv apod.);
  • provádění kontrol fyzické realizace projektů Komise (čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001) s cílem ověřit, že spolufinancované výrobky a služby byly dodány a požadované výdaje byly skutečně vynaloženy a jsou ve shodě s podmínkami dohody o financování (případně podniknout opatření navržená pro odstranění nesrovnalostí);
  • vydávání osvědčení o provedené práci;
  • předkládání žádostí o provedení platby společně s kopiemi faktur a osvědčením o provedené práci platební jednotce;
  • odpovídá za přijetí arealizaci opatření k odstranění nedostatků a zabránění jejich opakování zjištěných při provádění namátkových prověrek vzorků operací na místě, které ve smyslu článku 10 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 musí pokrýt minimálně 5 % celkových způsobilých výdajů a které bude provádět v rámci ministerstva odbor kontroly a interního auditu;
  • splnění podmínek článku 7 nařízení Komise (ES) č. 438/2001, které vyžadují, aby řídicí a kontrolní systém operačního programu (ve všech jeho úrovních) poskytoval dostatečné podklady pro audit (tzv. "audit trail") se zaměřením na finanční toky a kontrolu;
  • spolupráci s platebním orgánem při plnění informačních povinností členského státu podle článků 5, 6, 8 a 13 nařízení Komise (ES) č. 438/2001;
  • předkládání písemných postupů a jejich změn (v rámci řídicího orgánu a zprostředkovatelského subjektu) platebnímu orgánu pro informaci.