6.3 Soulad s pravidly veřejné podpory

09.02.2009:

Řídící orgán zajistí, aby operace financované ze strukturálních fondů splňovaly pravidla pro udělení veřejné podpory, jak stanoví článek 87 Smlouvy o založení ES.

Jakákoliv státní podpora poskytovaná v rámci opatření operačního programu Průmysl a podnikání bude bud´ kompatibilní s pravidlem de minimis, nebo se bude na tuto podporu vztahovat Nařízení o výjimkách ve shodě s nařízením Rady č. 994/98 ze dne 7. 5. 1998.

V případě, že podpora v rámci některého opatření bude uskutečněna nad rámec pravidla de minimis a nebude spadat pod jedno nařízení o výjimce, bude předložena v programovém dodatku tabulka programů podpor s názvy programu, čísly státní podpory, odkazu na schvalovací dopis a trvání programu dle následujícího vzoru.

Číslo opatření Název programu státní podpory nebo ad hoc státní podpory Číslo státní podpory Odkaz na schvalovací dopis Trvání programu
1.1. Podpora malým a středním podnikům včetně služeb SME block exemption na základě Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o uplatňování článků 87 and 88 Smlouvy o ES o stázní pomoci pro MSP 2004—2006*
Podpora začínajícím podnikatelům de minimis   2004—2006*
Podpora služeb na podporu podnikání de minimis   2004—2006
1.2. Podpora inovačních činností v průmyslu, včetně spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi a vysokými školami bude notifikováno 2004—2006*
1.3. Podpora infrastruktury pro využití lidského kapitálu pro zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu SME block exemption; ostatní podléhá notifikaci 2004—2006*
2.1. Restrukturalizace oblastí s významnou koncentrací průmyslových činností bude notifikováno 2004—2006*
2.2. Restrukturalizace podniků, oborů a odvětví SME block exemption; ostatní podléhá notifikaci 2004—2006*
3.1. Zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů SME block exemption; ostatní podléhá notifikaci 2004—2006*
3.2. Snižování energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie SME block exemption; ostatní podléhá notifikaci 2004—2006*
3.3. Podpora opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti v průmyslu a průmyslových službách SME block exemption; ostatní podléhá notifikaci 2004—2006*

* Programy budou trvat v letech 2004—2006, nicméně vyplácení prostředků bude probíhat až do r. 2008.

Poznámka:

V souladu se svými povinnostmi podle článku 34, odst. 1, písm. g, Nařízení Rady č. 1260/1999, bude Řídící orgán výše uvedenou tabulku státní pomoci aktualizovat a bude informovat Komisi o jakýchkoli změnách.

Zavedení nového programu podpory nebo ad hoc státní podpory vyžaduje úpravu podpory na základě rozhodnutí Komise,

Článek [….] rozhodnutí Komise týkající se tohoto programu (odkládací klauzule týkající se státní pomoci) se uplatňuje na opatření obsahující programy státní pomoci, která podléhají příslušným opatřením nebo nebyla schválena. [V současné době se toto uplatňuje na opatření…]

V případě když příslušný program podpory byl notifikován, vyplní se číslo státní podpory; v případě, když byl program schválen, vyplní se odkaz na schvalovací dopis a doba trvání programu. V případě, že program nebyl dosud notifikován, zůstanou tato tři políčka prázdná.

V případě, že nebude v rámci příslušného opatření poskytnuta podpora a/nebo v případě, že podpora poskytovaná v rámci tohoto opatření je v souladu s pravidlem de minimis nebo s programem (programy ) podpory prováděnými na základě nařízení "block exemption", vkládá se následující text: "Jakákoliv státní podpora poskytnutá na základě tohoto opatření bude buď slučitelná s pravidlem de minimis nebo bude uplatňována na základě výjimky z nařízení v souladu s Nařízením Rady č. 994/98 ze dne 7. května 1998 (Úřední věstník Evropských společenství ze dne 14. května 1998).