6.4 Propagace a publicita

09.02.2009:
Řídící orgán odpovídá za to, že jsou splněny požadavky nařízení Rady č. 1159/2000 týkající se propagace a publicity. Programový dodatek programu stanoví specifické požadavky na publicitu projektů spolufinancovaných strukturálními fondy v souladu s komunikačním akčním plánem podle nařízení Rady (ES) č. 1159/2000. Logo EU bude umístěno na všech propagačních materiálech, formulářích žádostí, rozhodnutích o grantech, taktéž na informačních tabulích realizovaných projektů v souladu s výše uvedeným nařízením.