6.5 Informační systémy, přenos dat

09.02.2009:

Každý subjekt podílející se na realizaci programu bude mít nainstalován vhodný počítačový systém sběru a uchovávání informací tak, aby odpovídal jeho odpovědnostem a činnostem ve vztahu podpory z programu.

Řídící orgán Rámce podpory Společenství zavede jednotný počítačový (monitorovací) systém sběru (MSSF) dat pro prostředky ze strukturálních fondů, na který budou navazovat informační systémy jednotlivých orgánů podílejících se na řízení strukturálních fondů v České republice.

Za projekt monitorovacího systému předstrukturálních a strukturálních fondů (MSSF) je zodpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). MSSF je koncipován jako centrální monitorovací systém pro komplexní věcný a finanční monitoring. Zároveň by měl sloužit jako zdroj dat pro informační systém Viola, který je vytvářen na Ministerstvu financí jako účetní program pro účetní operace v rámci strukturálních fondů. Celý projekt MSSF by měl být finalizován v polovině roku 2003, kdy by měl být předložen DG Enlargement v Bruselu k certifikaci.

Pro operační program Průmysl a podnikání byl zřízen systém ISOP (Informační systém operačních programů), který bude mít interface s MSSF. Za fungující ISOP je zodpovědný zprostředkující subjekt, který také odpovídá za plnění dat.

Řídící orgán programu, Řídící orgán RPS a Platební orgán zajistí, aby příslušné informační systémy splňovaly požadavky nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a nařízení Komise (ES) č. 438/2001, zvláště pak článku 18, který se týká dat předávaných Komisi.

Detailní popis systémů a jejich návazností bude specifikován Programovém dodatku.


Schéma implementace a finančních toků Operačního programu průmysl a podnikání
Schéma implementace a finančních toků Operačního programu průmysl a podnikání

Pozn.: Toto schéma je pouze indikativní, detailní vztahy všech subjektů jsou popsány v textu a budou dále specifikovány v Programovém doplňku