6.6 Monitorovací ukazatele

09.02.2009:

Návrh monitorovacích ukazatelů OP Průmysl a podnikání vychází z potřeb monitorování a hodnocení účinnosti definovaných priorit, opatření a programů podpory v rámci stanoveném 1. prioritní osou Národního rozvojového plánu (NRP), nařízením Rady (ES) č. 1260/1999, nařízením Komise (ES) 438/2001 a pracovními dokumenty EK č. 3 a 4.

Systém pro měření plnění celkových cílů OP PP je vytvořen na principu stanovení měřitelných ukazatelů, které umožňují monitorovat realizaci programu a hodnotit jeho výkonnost vzhledem ke stanoveným cílům. Indikátory byly stanoveny dle pracovního dokumentu EK č. 3 na třech úrovních:

 • na úrovni celého programu (byly vybrány ty ukazatele, které mají charakter dopadu)
 • pro jednotlivé priority programu (byly vybrány ty ukazatele, které mají charakter dopadu)
 • pro jednotlivá opatření programu (seznam ukazatelů k jednotlivým opatřením bude uveden v programovém dodatku).


Pro výběr ukazatelů byla zvolena tato kritéria:

 • relevance (vzhledem ke společným prioritám a cílům)
 • kvantifikace (schopnost stanovovat cíle a, kde je to vhodné, stanovit vstupní údaje)
 • spolehlivost (jednoznačnost vymezení a jednoduchá agregace)
 • dostupnost (při zakládání monitorovacího systému).


Struktura monitorovacích indikátorů

Indikátory na úrovni priorit a opatření zahrnují v souladu s požadavky a metodickými pokyny Evropské komise monitorovací ukazatele čtyř typů:

 • ukazatele vstupů - kvantifikující zdroje poskytnuté pro zabezpečení procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů. Vzhledem k tomu, že vstupy tvoří téměř výhradně finanční prostředky, je způsob jejich evidence jednoznačný, definován účetními a jinými souvisejícími předpisy a v soustavě monitorovacích ukazatelů není dále rozpracován;
 • ukazatele výstupů - pro vyjádření konkrétních výstupů na úrovni jednotlivých projektů a akcí je formulují žadatelé o podporu v souladu s věcným zaměřením projektů a stanovenými cíli průmyslové politiky. Pro potřeby monitorování na úrovni opatření budou ukazatele uvedeny u jednotlivých opatření v programovém doplňku. Jsou definovány tak, aby umožnily agregaci v rámci core indicators z úrovně opatření na úroveň priorit a programu (viz dále).
 • ukazatele výsledků - pro posouzení stupně dosažení souhrnných kvantifikovaných cílů na úrovni opatření a programů podpory. Postihují okamžité pozitivní efekty podpory.
 • ukazatele dopadů - pro globální posouzení správnosti vymezení jednotlivých priorit a opatření operačního programu jako celku, vazeb na strategické cíle NRP a kategorie oblastí zásahu dle EK.Vztahují se k následkům programu a mají prokázat udržitelnost a míru čistých efektů pomoci. Jedná se o tzv. základní ukazatele (agregovatelné) - viz dále. Všechny ostatní ukazatele (vstupů, výstupů a výsledků) klasifikujeme jako neagregovatelné.


Základní ukazatele (core indicators)

Základní ukazatele jsou takové ukazatele, které mohou být použity pro srovnávání podobných programů nebo opatření. Mohou být agregovány do vyšších úrovní. Do této kategorie jsou zařazeny ukazatele v závislosti na uživatelské skupině a na sledovaném cíli. Mezi základní ukazatele byl zařazen určitý počet ukazatelů charakteru výstupu, u kterých je zajištěna jednotná metodika, definice měření a sčitatelnosti z úrovně opatření až na úroveň programu. Tyto ukazatele byly stanoveny tak, aby umožnily charakterizovat podpořené osoby, instituce a projekty. Množství základních ukazatelů musí být nízké, aby byla zajištěna jejich vhodnost a zvládnutelnost s ohledem na monitorování programu a srovnávací nebo tématické analýzy. Použití hlavních ukazatelů může pomoci rozšířit dobré monitorovací metody v rámci Unie, zlepšit hodnocení, poskytnout spolehlivější informace a zevrubný obraz účinků programu nebo souboru programů.