6.6.3.3 Ukazatele pro monitorování výsledků

09.02.2009:

SU 15 - Podlahová plocha vybudovaná, renovovaná (modernizovaná) nebo koupená (m2);

SU 17 - kW/MW nových nebo modernizovaných zařízení v rozdělení podle zdroje energie;

SU 20 - Počet podniků nově založených / rozvíjejících se ( vlastníci muži / ženy);

SU 21 - Počet začínajících MSP, které obdržely podporu a poskytují služby v IT ;

SU 22 - Počet existujících MSP rozvíjejících a podnikajících v oblasti informačních

technologií;

SU 23 - Počet firem, které obdržely podporu a nově se zařadily do ekologického sektoru produkce;

SU 24 - % firem, které získaly certifikaci z hlediska ekologických norem;

SU 25 - Počet podniků, které se staly novými vývozci; příp. exportujících na nové trhy;

SU 26 - Počet podniků usazených v podporovaných územích;

SU 27 - Vyvolané přímé soukromé investice do finančně podporovaných firem (v mil. Kč a % celkových investic - viz též f1);

SU 28 - Zvýšení investic do vědy, výzkumu a rozvoje technologií v MSP / velkých

podnicích, které se účastní společných podporovaných projektů (mil. Kč a %);

SU 29 - Nové / zvýšené tržby MSP / firem (mil. Kč);

SU 30 - Snížení energetických nákladů v MSP / velkých podnicích (%);

SU 31 - Snížení energetických nákladů zdrojů nebo sítí;

SU 32 - Počet a % uživatelů připojených k nové nebo zlepšené síti /zdroj regionální statistika/;

SU 33 - Počet MSP dostávajících podporu, které mají přístup k nově vytvořeným službám;

SU 34 - Počet MSP s přístupem ke společným službám;

SU 37 - Počet místních podniků zainteresovaných na podpoře společných výzkumných

projektů (z toho MSP);

SU 38 - Počet vytvořených pracovních míst ve vědě a tech. rozvoji (muži / ženy);

SU 39 - Počet osob dotčených programem (muži / ženy; abs. a % z celkového počtu pracovníků firmy);

Zdrojem dat pro monitorování ukazatelů je evidence jednotlivých vyhlášených programů podpory, s výjimkou jmenovitě uvedených.