6.6.3.5. Doplňující ukazatele

09.02.2009:

Soustava doplňujících ukazatelů OP Průmysl a podnikání byla navržena pro potřeby zkvalitnění výběru projektů a efektivního a věcně jednoznačného hodnocení celého procesu podpory v rámci ČR, s přihlédnutím k požadavkům EK.

Při volbě ukazatelů byla preferována podoba ekonomického vyjádření výsledku nebo dopadu před naturálním nebo slovním. V kontextu věcného zaměření výstupů jednotlivých programů jsou doplňující ukazatele vyjadřovány v absolutní, relativní nebo logické (ano/ne) formě.

SU 69 - Relativní přírůstek produktivity práce

S ohledem na současnou pozici českého průmyslu, charakterizovanou nízkou produktivitou práce a výkonností průmyslové výrobní základny, podstatně zaostávající za průměrem EU, byl definován a do kategorie doplňujících ukazatelů zařazen ukazatel produktivity práce v absolutním i relativním vyjádření (SU 63, SU 69).

SU 70 -Intenzita veřejné podpory, jako poměr celkem vynaložených veřejných prostředků k celkovým nákladům na projekt, sledovaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na základě usnesení vlády. Je doplňujícím ukazatelem vycházejícím z ukazatele SU 27.

SU 71 - Efektivnost veřejné podpory, jako poměr celkem vynaložených veřejných prostředků k celkovým efektům z užití výsledků projektu, sledovaná EK.

  • Ukazatele SU 70, SU 71 identifikují ekonomickou efektivitu projektu a míru spoluúčasti podnikatelského subjektu na celkových nákladech projektu. Jsou současně využitelné při finanční kontrole a sledování hospodárnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků dle požadavků EK. Účelnost vynakládaných prostředků bude posuzována kontrolními mechanismy přímo u příjemce podpory.
  • SU 72 - Vliv na hygienu prostředí (hluk, prašnost, atd.)
  • Ukazatel SU 72 bude uváděn pouze v rozsahu logických hodnot ano/ne s přihlédnutím k věcnému charakteru projektu nebo opatření, přičemž hodnota "ne" znamená výstup ekologicky neutrální, nikoli stav zhoršující.


Zájem nezvyšovat zátěž životního prostředí lze považovat za jednu ze základních priorit českého státu. U všech projektů podporovaných z fondů EU byly proto ve smyslu doporučení EK stanoveny ukazatele k rámcovému posouzení, zda projekty a akce pozitivně přispívají k ochraně a zkvalitňování životního prostředí. Týkají se opatření OP Průmysl a podnikání s objemem investičních nákladů podporovaného projektu nad 10 mil. Kč. Pro projekty zaměřené na ekologii, nebo s možným vyšším dopadem na životní prostředí, budou použity odpovídající ukazatele SU 66 - 68.

Zdrojem dat pro monitorování ukazatelů je evidence jednotlivých vyhlášených programů podpory, s výjimkou jmenovitě uvedených.