Monitorovací indikátory na úrovni celého Operačního programu

09.02.2009:

Indikátory na úrovni programu jsou označeny OP (operační ukazatele), které odrážejí globální cíle celého operačního programu Průmysl a podnikání.

Označení indikátoru Název indikátoru Kvantifikace
OP   Měřící jednotka Počáteční hodnota (rok 2001) Cílová hodnota (po skončení programu)
OP 01 Tvorba přidané hodnoty v podporovaných podnicích mld. Kč HDP - 2157,8 mld. Kč b.c. Tvorba přidané hodnoty v podporovaných podnicích (růst 5-10 % ročně), což se projeví 1 % přírůstkem absolutního podílu zprac. průmyslu na tvorbě HDP
Přidaná hodnoty z výroby 468,2 mld. Kč
OP 02 Růst produktivity práce v podporovaných podnicích (vliv na růst produktivity práce za celý zprac. průmysl) tis. Kč 336,1 tis. Kč/prac. 10-15 % za dobu trvání programu, což se projeví cca 1 % přírůstkem na prod. práce za celý zprac. průmysl
OP 03 Počet podpořených podniků počet 0 Vznik 600 podniků
Podpora zavádění nových nebo inovovaných technologií - 100 podniků
Přebírání výsledků V a V a společné inovační projekty - 100 podniků
Podpora snižování energetické náročnosti výroby - 50 podniků
OP 04 Nově vytvořená pracovní místa Počet 0 20 000 nových pracovních míst do roku 2008
OP 05 Indikátor strukturálních změn
  • zvýšení podílu výrob s hnací silou v technologii na výrobě ve zpracovatelském průmyslu
  • zvýšení podílu pracovníků s kvalifikací středně technického zaměření
% 15,64 % Zvýšit o 2 % za celé období
% 23,16 % Zvýšit o 2 % za celé období
OP 06 Energetická náročnost tvorby HDP (účinnost využívání primární energie při výrobě jednotky HDP) MJ/Kč 1,16 (rok 2000) 1
OP 07 Podíl MSP na zaměstnanosti (podíl zaměstnaných v MSP na celkové zaměstnanosti) % 59,73 % 61,5 %