Monitorovací indikátory pro jednotlivé priority OP

09.02.2009:

Ukazatele dopadu slouží pro hodnocení účinků podpory na celou danou společensko-ekonomickou oblast a tím vyjadřují míru naplnění stanovených strategických cílů jednotlivých priorit. Tvoří je ukazatele dále označované PU (prioritní ukazatele), které jsou definovány doporučením Pracovních dokumentů EK.


Priorita 1 - Rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti produkčního sektoru

Označení indikátoru Název indikátoru Kvantifikace
PU   Měřící jednotka Počáteční hodnota (rok 2001) Cílová hodnota (po skončení programu)
PU 01 Počet a % všech nových MSP, které dostaly finanční podporu počet % 0 850
PU 02 Počet zavedených nových produktů / technologických postupů počet 0 100
PU 03 Nově vytvořená pracovní místa počet 0 14.000
PU 05 Zvýšení obratu firem, které obdržely finanční podporu % 0 35%
PU 07 Produktivita práce z přidané hodnoty u podporovaných podniků 1.000 Kč/prac. 336.1 400

Priorita 2 - Restrukturalizace průmyslové výrobní základny - rozvoj průmyslu

Označení indikátoru Název indikátoru Kvantifikace
PU   Měřící jednotka Počáteční hodnota (rok 2001) Cílová hodnota (po skončení programu)
PU 04 Zachovaná pracovní místa počet 0 500
PU 07 Produktivita práce z přidané hodnoty u podporovaných podniků 1.000 Kč /prac. 336,1 375

Priorita 3 - Zvýšení energetické účinnosti získávání, přeměny a užití energetických zdrojů a orientace na úspory energie

Označení indikátoru Název indikátoru Kvantifikace
PU   Měřící jednotka Počáteční hodnota (rok 2001) Cílová hodnota (po skončení programu)
PU 08 Zvýšení efektivnosti využití energie % 100 101,5
PU 09 Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v porovnání k celkové energetické dodávce % 2,1% 4%
PU 10 Zvýšení nebo snížení znečištění CO2, NOx % 100 100