6.7 Kategorizace oblastí zásahu

09.02.2009:

Kategorizace oblastí zásahu byla jednoznačně definována nařízením Komise (ES) č. 438/2001 tak, aby umožnila souhrnné sledování a zpracování toků podpory v jednotlivých oblastech intervence (kategoriích) a tím vytvářela předpoklady pro souhrnné sledování účinnosti prováděných zásahů z hlediska orgánů EU.

Pro rámec 1. prioritní osy NRP zajišťované OP Průmysl a podnikání je relevantní následující výběr kategorií:

1. Výrobní oblasti

15 Pomoc velkým podnikům:

151 Investice do fixního kapitálu (továrny a zařízení, spolufinancování státní podpory);

152 Ekologicky šetrné technologie, čisté a energeticky úsporné technologie;

153 Poradenské služby v oblasti podnikání (včetně internacionalizace, exportu, ekologického řízení, nákupu technologií);

155 Finanční řízení.

16 Pomoc malým a středním podnikům a sektoru řemesel:

161 Investice do fixního kapitálu (továrny a zařízení, spolufinancování státní pomoci);

162 Ekologicky šetrné technologie, čisté a energeticky úsporné technologie;

163 Poradenské služby v oblasti podnikání (informace, podnikatelské plánování, konzultační služby, uvádění zboží na trh, řízení, návrhářství, export, internacionalizace, ekologické řízení, nákup technologií);

164 Sdílené podnikatelské služby (pozemky, podnikatelské inkubátory, stimulace, propagační služby, propojování, konference, oborové veletrhy);

165 Finanční řízení;

167 Odborné vzdělávání zaměřené na malé a střední podniky a řemesla.

18 Výzkum, rozvoj technologií a inovace:

182 Inovace a transfer technologií, zakládání sítí a partnerství mezi podniky a/nebo výzkumnými ústavy;

Infrastruktura výzkumu, rozvoje technologií a inovací.

3. Základní infrastruktura

32 Telekomunikační infrastruktura a informační společnost:

322 Informační a komunikační technologie (včetně bezpečnostních opatření a opatření pro bezpečný přenos);

324 Služby a aplikace pro malé a střední podniky (elektronický obchod a transakce, vzdělávání, propojování).

33 Infrastruktura energetiky (výroba, distribuce):

331 Elektřina, plyn, ropné produkty, pevná paliva;

332 Obnovitelné zdroje energie (solární, větrná a vodní energie, biomasa);

333 Úspory energie, kogenerace, energetická regulace.

35 Prostorové plánování a obnova:

  • Renovace a obnova průmyslových a vojenských lokalit;
  • Ochrana, zlepšení a obnova životního prostředí.


4. Různé

41 Technická pomoc a inovační akce (ERDF, ESF, EAGGF, FIFG):

411 Příprava, provádění, monitorování, publicita;

412 Hodnocení;

413 Studie;

414 Inovační akce;

415 Informace pro veřejnost.

V oblasti uplatnění, rozvoje a efektivního využití pracovní síly v souladu s potřebami rozvoje průmyslových podniků na OP Průmysl a podnikání úzce navazuje vybranými opatřeními OP Rozvoj lidských zdrojů. Zde lze očekávat podporu ve vybraných kategoriích

2. Lidské zdroje

23 Rozvíjení vzdělávacího a odborného školení (osoby, firmy);

24 Flexibilita pracovní síly, podnikatelská aktivita, inovace, informační a komunikační technologie (osoby, firmy).