6.8.5 Hodnocení strategických dopadů operačního programu na životní prostředí

09.02.2009:
Základním legislativním podkladem pro vyhodnocení možného ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí v důsledku realizace navrženého OP Průmysl a podnikání je zákon č. 244/1992 Sb. ve znění zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a strategií na životní prostředí (SEA). OP musí být rovněž v souladu s nařízením Rady 1260/99 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech ES, čl. 12, které vyžaduje, aby operace financované z těchto fondů byly v souladu s právním rámcem a politikami Společenství v oblasti ochrany životního prostředí. Hodnocení bylo realizováno v rámci projektu Phare CZ 9916.01.0003 "Posouzení vybraných operačních programů z hlediska vlivů na životní prostředí" konsorciem AGRIFOR Consult a soustředilo se na následující okruh problémů: situační analýzu; environmentální vliv jednotlivých opatření zejména z hlediska možných negativních dopadů na životní prostředí a udržitelný rozvoj; implementační plány a monitorováním z hlediska sledování těchto dopadů. Při hodnocení byly využity následující referenční materiály: Státní politika životního prostředí ČR vydaná v letech 1995, 1999 resp. 2001; Národní strategie udržitelného rozvoje (Johannesburg 2002, Rio+10 Summit, OSN); Strategie OECD pro oblast životního prostředí pro první desetiletí 21. století; Energetická politika ČR schválená usnesením Vlády ČR č. 50/2000 dne 12.ledna 2000; Surovinová politika ČR schválená usnesením Vlády ČR č. 1311/1999 dne 13. 12. 1999; Národní strategie zmírňování globálního oteplování; Implementační plány ke Směrnicím EU, které mají dopad do průmyslu; Sixth Environment Action Programme of the European Community "Environment 2010: Our Future, Our choice", COM(2001)31 final.