6.9 Slučitelnost opatření s politikami Společenství

09.02.2009:

Kontrolní systém pro OP Průmysl a podnikání zajišťuje, že v průběhu všech fází přípravy a realizace pomoci je posuzována slučitelnost opatření operačního programu s politikami Společenství.

Všechny instituce zainteresované do tvorby operačního programu jsou "Směrnicí pro přípravu operačních programů v sektoru průmyslu" zavázány dbát na zásadu slučitelnosti připravovaných opatření s politikami Společenství.

Programový dodatek pak podle článku 18 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 obsahuje detailní informace o způsobu zabezpečení slučitelnosti navrhovaných opatření s politikami Společenství.

V procesu implementace bude zprostředkující orgán, který se podílí na výběru podporovaných projektů a akcí zavázán "Směrnicí pro provádění operačních programů v sektoru průmyslu", aby se podílel na kontrole slučitelnosti postupů aplikovaných při implementaci s pravidly platnými v EU. Soulad s politikami Společenství je brán v úvahu při schvalování jednotlivých projektů. Výsledky prováděných kontrol jsou zapracovány do příslušných kontrolních zpráv.

Vypracovaný Rámec podpory Společenství bude blíže specifikovat povinnosti řídicího orgánu pro OP Průmysl a podnikání vůči politikám Společenství. S ohledem na postup harmonizace legislativy ČR je tato v principu s politikami Společenství kompatibilní.