6.9.1 Hospodářská soutěž

09.02.2009:

Poskytování veřejné podpory podnikům, resp. odvětvím výroby bude podléhat příslušným ustanovením zákona č .59/2000 Sb., o veřejné podpoře. Současně budou při poskytování finanční podpory ze strukturálních fondů respektována pravidla uvedená v článcích 87 až 89 Smlouvy o založení ES.

Finanční prostředky poskytnuté ze strukturálních fondů pro realizaci programu budou považovány za prostředky státní, jejich poskytnutí bude představovat veřejnou podporu, a proto bude podléhat i všem dalším příslušným předpisům ES. Veřejnou podporou se rozumí výhradně taková podpora, která splňuje všechny atributy uvedené v článku 87 Smlouvy.

Mimo schválené "skupinové výjimky" ve smyslu zmocnění v nařízení Rady (ES) č.994/98 se na všechny záměry vztahuje notifikační povinnost (článek 88 odst. 3 Smlouvy) a poskytnutí veřejné podpory není možné před vydáním konečného rozhodnutí Komise ES. Zákaz poskytování veřejné podpory (§ 2 odst.1 zákona č .59/2000 Sb.) se nebude vztahovat na veřejnou podporu malého rozsahu (pravidlo "de minimis") poskytnutou příjemci podle ustanovení § 4 odst.1a zákona č .59/2000 Sb. (podpora nepřesahující částku 100 tis.€).

Zvláštní pozornost bude věnována poskytování veřejné podpory pro realizaci akcí, spolufinancovaných z více zdrojů (např. státní rozpočet, rozpočty krajů, zdroje SF). Celková výše veřejné podpory ze zdrojů České republiky a Společenství nesmí přesáhnout limit podpory stanovený regionální mapou intenzity veřejné podpory na období 2002 - 2006.