6.9.2 Veřejné zakázky

09.02.2009:

U všech projektů , spolufinancovaných z fondů, se bude při výběru dodavatele jednat o veřejnou zakázku. Vzhledem k tomu, že stávající zákon č . 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ve znění pozdějších změn a doplňků), není s normami Společenství plně v souladu, bude realizace veřejných zakázek u projektů a akcí probíhat podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek, jež bude plně slučitelný s normami Evropských společenství. Jeho přijetí musí Česká republika uskutečnit do svého vstupu do EU.

Současně bude zajišťován soulad s požadavky Společenství, stanovenými ve Smlouvě (články 12, 28, 43 a 49) a v příslušných směrnicích Komise pro zadávání veřejných zakázek (směrnice 92/50 služby, 93/36 veřejné dodávky, 93/37 veřejné stavby v úpravě provedené směrnicí 97/52, směrnicí 93/38 smlouvy na veřejné zakázky v telekomunikacích, vodním hospodářství, v oboru energetiky a dopravy, upravené směrnicí 98/4 aj.).

U příslušných veřejných zakázek (nad stanovený limit), na něž bylo požádáno o příspěvek z fondů, či na něž byl takový příspěvek poskytnut, bude nutno zajistit jejich zveřejnění v Úředním věstníku ES.