6.9.3 Ochrana životního prostředí

09.02.2009:

Pravidla trvale udržitelného rozvoje a enviromentální požadavky jsou zohledněny již v procesu programování, kdy je samostatně posuzován vliv operačního programu na životní prostředí.

Posouzení operačního programu Průmysl a podnikání z hlediska vlivů na životní prostředí proběhlo podle zákona č. 244/1992 Sb. v platném znění a podle Směrnice Evropského parlamentu č. 2001/42/EC o posuzování některých plánů a programů na životní prostředí. Stanovisko k operačnímu programu Průmysl vydalo Ministerstvu životního prostředí 20. prosince 2002. (viz příloha)

Obecný závazek ohledu k životnímu prostředí při rozvoji podnikatelských aktivit se promítl do principu OP Průmysl a podnikání, že žádné z přijatých opatření nesmí prohlubovat existující škody na životním prostředí a u každého investičně významnějšího projektu je posuzován vliv na životní prostředí v oblasti:

  • ochrany ovzduší,
  • ochrany vody,
  • ochrany půdy,
  • ochrany (hygieny) prostředí.


Projekty většího rozsahu, předkládaná k podpoře mimo rámec vyhlášených grantových schémat, budou posuzovány v rámci výběrového řízení samostatně i expertem s enviromentální odborností.