6.9.4 Rovnost šancí

09.02.2009:

Rovné příležitosti pro muže a ženy představují základní demokratickou zásadu, jejíž začlenění do všech politik již není volbou, ale povinností. V této souvislosti musí být všeobecné posilování přístupu k rovným příležitostem začleněno do veškerého programování strukturálních fondů.

Princip rovných příležitostí bude podporovat široký okruh aktivit, které lze charakterizovat jako pozitivní akce, např. tréningové aktivity pro jedno pohlaví, rovnost v zaměstnanosti, návrat do práce po období péče o děti nebo jiné závislé osoby apod.

K uplatnění tohoto principu bude u jednotlivých priorit bráno v úvahu:

  • .základní proud rovnosti, kdy ohled na rovnost příležitostí je zabudován do všech opatření, implementačních a hodnotících systémů a procesů. Tento přístup bude přijat ve všech stádiích realizace a řízení programu;
  • .rovnost v zaměstnanosti, kdy bude snahou dosáhnout stejného přístupu k zaměstnanosti a vzdělávacím příležitostem a bude vyvinuto úsilí pro zlepšení kvality zaměstnání pro ženy a zajištění větší pružnosti při ochraněpracovních míst pro ženy;
  • .informace o rovných příležitostech, kdy při hodnocení opatření z hlediska rovnosti budou prostřednictvím monitorování a hodnocení projektů pravidelněanalyzována příslušná data.


Princip rovnosti příležitostí bude zakotven do kritérií pro výběr projektů u adekvátních opatření.

7 Princip Partnerství

Proces přípravy OP Průmysl a podnikání byl nepřímo zahájen součinností MPO při vypracování Národního rozvojového plánu, tj. vypracováním Konzultačního dokumentu "Průmysl" a zpracováním příslušných kapitol NRP, vztahujících se k 1. prioritní ose.

Hlavním cílem hospodářské strategie MPO je, v rámci tržní ekonomiky, zachovat a rozvíjet fungující strukturu průmyslových podniků tak, aby tyto byly konkurenceschopné a odolné proti působení tržních sil a to i po vstupu ČR do EU.

Jedním z dokumentů programového charakteru, který byl zpracován s výhledem na léta 2001 - 2006 je Sektorový operační program "Průmysl" (SOP). Tento programový dokument byl projednán vládou 8. 11. 2000 a část podprogramů na podporu podnikání byla schválena usnesením vlády č. 1092 k realizaci již v roce 2001.

Celý proces jejich realizace tj. vytvoření struktur pro jejich řízení, monitorování a vyhodnocování byl prováděn již v souladu s postupy, které jsou vyžadovány ze strany Evropské unie pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Výběr programů byl v rámci konzultací s regionálními autoritami cílen tak, aby vystihoval potřeby konkrétních regionů. I když tyto programy nepředstavovaly stěžejní formy podpory podnikatelských subjektů v sektoru průmyslu, byly průpravou pro úspěšné zvládnutí celého procesu a předpokladem pro možnost budoucího využívání podpor, které poskytuje EU.

V roce 2002 byly obdobným způsobem vyhlášeny z prostředků státního rozpočtu, kapitoly MPO, programy podpory podnikatelských subjektů na základě usnesení vlády č. 1314/2001 a vyhlášení čtyř programů podpory, již tématicky orientovaných na aktualizovanou verzi OP Průmysl a podnikání, pro rok 2003 bylo odsouhlaseno usnesením vlády č. 1234/2002.

Výběr programů podpory a následně i projektů byl prováděn na základě konzultačního procesu s hospodářskými a sociálními partnery, kteří jsou zastoupeni v jednotlivých komisích a rovněž i v souvislosti s řadou jednání s regionálními autoritami a dalšími partnery. V rámci přípravy aktualizované verze operačního programu na léta 2004—2006 byla konstituován široká platforma umožňující účast hospodářských a sociálních partnerů. Jedná se o Podvýbor pro programování (PPROG), jako konzultační a koordinační orgán programovacího procesu v sektoru průmyslu. Členy podvýboru jsou vedle odborných pracovníků MPO, připravujících programové dokumenty také zástupci všech krajů ČR včetně Prahy, delegovaní příslušnými Radami kraje a zástupce MPSV, v jehož působnosti vzniká operační program s nejužšími vazbami na OP Průmysl a podnikání.

Významnou konzultační platformou byl i Monitorovací výbor operačního programu (MVOP), zřízený již zmíněným Opatřením ministra průmyslu a obchodu v lednu 2001 pro monitorování SOP Průmysl, realizovaného v letech 2001 až 2003 za národní prostředky, avšak přiměřeně podle pravidel platných pro strukturální fondy. Členy MVOP jsou vedle vedoucích pracovníků MPO zástupci ostatních Řídicích orgánů (MMR, MPSV, MDS), Platebního orgánu (MF), sociálních partnerů (HK, ČMKOS) i zájmových a neziskových organizací (SPD). Konzultační proces se odvíjel i na úrovni Řídicího výboru operačního programu (ŘVOP).

Třetí institucionalizovanou konzultační platformou jsou regionální aktéři za všech krajů ČR, kteří se jako "regionální asistenti" (RAS) podílejí na realizaci nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 v daném kraji. Součástí regionální konzultační platformy jsou také Radami kraje nominovaní odborní hodnotitelé předkládaných projektů, tzv. "regionální autority" (RA), jejichž úkolem je promítnout specifické regionální cíle do ex-ante hodnocení projektů financovaných ze SOP Průmysl.

Harmonogram konzultačního procesu a účast jednotlivých partnerských uskupení v roce 2002 je následující:

Termín Aktivita Partněři Předmět konzultačního procesu
15.1.2002 dvoustranná diskuse Plzeň MPO, BIC Plzeň Informace o podpoře podnikání v rámci OP Průmysl včetně záměru o podpoře některých opatření OP v rámci Phare 2003
26.2.2002 dvoustranná diskuse, Jihlava MPO, RRA Vysočina Informace o podpoře podnikání v rámci OP Průmysl včetně záměru o podpoře některých opatření OP v rámci Phare 2003
31.1. - 1.2. 2002 seminář pro regionální partnery, Beskydy regionalní autority, regionalní asistenti, MPO, Eas, regionalní programovací jednotky Informace o podpoře podnikání v rámci OP Průmysl včetně záměru o podpoře některých opatření OP v rámci Phare 2003. Informace o potřebě aktualizace OP pro léta 2004—2006. Úkoly spojené se vstupem do EU.
3. - 4.4. 2002 seminář pro regionalní partnery, Velké Losiny regionální autority, regionální asistenti, MPO, EAs, regionalní programovací jednotky informace o prioritách a opatřeních pro OP 2004—2006, výstavba institucí, absorpční kapacita
7.3.2002 dvoustranná diskuse, Brno MPO, OHK, BIC Brno informace o podpoře podnikání v rámci OP Průmysl včetně záměru o podpoře některých opatření OP v rámci Phare 2003
8.3.2002 dvoustranná diskuse Olomouc MPO, Method Konzult informace o podpoře podnikání v rámci OP Průmysl včetně záměru o podpoře některých opatření OP v rámci Phare
26.3.2002 dvoustranná diskuse Liberec MPO, RRA Nisa informace o podpoře podnikání v rámci OP Průmysl včetně záměru o podpoře některých opatření OP v rámci Phare 2003
29.4.2002 dvoustranná diskuse Ústí n/L MPO, VÚHU Most informace o podpoře podnikání v rámci OP Průmysl včetně záměru o podpoře některých opatření OP v rámci Phare 2003
16.5.2002 dvoustranná diskuse Plzeň MPO, BIC Plzeň informace o podpoře podnikání v rámci OP Průmysl včetně záměru o podpoře některých opatření OP v rámci Phare 2003
4. - 5.6.2002 seminář pro regionální partnery, Hrotovice regionální autority, regionální asistenti, MPO, regionální programovací jednotky informace o podpoře podnikání rámci OP Průmysl, diskuse k pracovní verzi OP 2004—2006, záměry k implementační struktuře, včetně záměru o podpoře některých opatření OP v rámci Phare 2003
02. 07. 2002 podvýbor pro programování sektorová část zaměstnanci MPO, twinner Jack Bourke OP Průmysl, snížení počtu priorit a opatření, kvantifikace cílů, zásady přípravy programového dodatku
2. 07. 2002 jednání podvýboru pro programování MPO členové podvýboru pro programování zástupce MPSV, regionální zástupc informace o programech SOP 2003 a Phare 2003; návrh priorit a opatření k podpoře v rámci SOP 2003.
07. 08. 2002 jednání na MMR zástupci MMR,MPO, MPSV, MŽP diskuse o navrhovaných prioritách k podpoře Phare 2003
řídicí výbor OP 04. 09. 2002 jednání na MF o konzultačním plánu pro investiční projekty Phare 2003 zástupci MF, MPSV, MMR, MŽP zástupci regionů a krajů plán konzultačního procesu pro podporu v rámci Phare 2003
19.9.2002 jednání na MMR diskuse o konzultačním plánu Phare 2003 zástupci MMR, MPO, MPSV Harmonizace Phare 2003, pokrok v konzultačním plánu
25. - 26.9.2002 seminář v regionu - Prachatice MMR, MPO, MZe, Regional Authorities - Kraje informační pracovní setkání
26.9.2002 dvoustranná diskuse Prachatice MPO, krajské odbory pro regionální rozvoj Promotion of SOP Industry, information about bussines support possibilities, including Phare
2.10.2002 jednání na MF o konzultačním plánu pro investiční projekty Phare 2003 MRD, MoLSA, MIT Harmonization of Consultation Plan
2. - 3. 10.2002 seminář "SOP Průmysl 2003 a 2004 až 2006", Mikulov regionální autority, regionální asistenti, MPO, regionální programovací jednotky regionální asistenti, ex-ante hodnotitelé SOP 2004—2006 , MPO Informace o přípravě programů SOP 2003 a stavu přípravy OP 2004—2006, včetně doporučení ex-ante hodnotitelů
15.10.2002 Jednání na Delegaci EK Zástupci DEK, MF, MPSV, MPO, MMR konzultační plán
14.11.2002 jednání řídícího a koordinačního výboru pro programování zástupci MMR, MPSV, MŽP, MDS, MPO a MZe projednání finančních alokací OP 2004—2006 a priority Technická pomoc; dokončení NRP
19.11.2002 jednání s DEK zástupci DEk, MF, MPSV, MPO, MMR konzultační plán
prosinec 2002 informační dopis regionální, sociální a hosp. partneři stav přípravy programování
17.12.2002 jednání podvýboru pro programování informace o Phare 2003 a SOP 2003 a OP 2004—2006 členové podvýboru pro programování, regionální zástupci, sektoroví zástupci a sociální partneři, zástupci výkonných agentur informace o aktuálním stavu programů SOP 2003, stavu přípravy OP 2004—2006, výsledky jednání s DG EK, další postup v roce 2003
během ledna 2003 seminář"OP Industry 2004—2006", Benecko regionální autority, regionální asistenti, MPO, EAs, regionální programovací jednotky regionální a MIT informace o aktuálním stavu programů SOP 2003, stavu přípravy OP 2004—2006, výsledky jednání s DG EK- doporučení, další postup v roce 2003 Informace o Phare 2003 consultation
červen 2002 zvěřejnění pracovní verze OP Průmysl na web stránkách MPO    
srpen 2002 zveřejnění aktualizované pracovní verze OP Průmysl na web stránkách MPO    
prosinec 2002 zveřejnění OP projednaného poradou náměstků ministra na web stránkách MPO