9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

09.02.2009:
b. c. běžné ceny
BAT nejlepší dostupná technika a technologie
BIC Podnikatelské inovační centrum
CAU Útvar pro kontrolu vzorků a interní audit
CEU Útvar pro koordinaci a hodnocení pomoci
CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka
CRR Centrum pro regionální rozvoj
CSF Rámec podpory Společenství
ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka
ČSÚ Český statistický úřad
EHS Evropské hospodářské společenství
EK Evropská Komise
EMAS environmentální management a audit
ERDF Evropský fond regionálního rozvoje
ES Evropské Společenství
ESF Evropský sociální fond
EU Evropská Unie
HDP hrubý domácí produkt
HK hodnotitelská komise
HSS hospodářská a sociální soudržnost
ICT informační a komunikační technologie
IPPC integrovaná prevence a omezování znečistění
ISIC odvětvová klasifikace produkce
IT informační technologie
MA Řídící orgán
MDS Ministerstvo dopravy a spojů
MF Ministerstvo financí
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSP malý a střední podnik
MVOP Monitorovací výbor operačního programu
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NPO neziskový sektor
NRP Národní rozvojový plán
NUTS nomenklaturní územní jednotka
OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností
OP operační program
PA platební orgán
PPP parita kupní síly
RPIC Regionální poradenské a informační centrum
RPS Rámec podpory Společenství
s. c. stálé ceny
SEA strategické hodnocení dopadu na životní prostředí
SF Strukturální fond
SOP sektorový operační program
SVE střední a východní Evropa
SWOT analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení
VaS výrobky a služby
VaV věda a výzkum
VÚSC vyšší územně-správní celek
WTO Světová obchodní organizace
ZP zpracovatelský průmysl