Monitorovací výbor pro OP Průmysl a podnikání 2004—2006

05.02.2009: Monitorovací výbor pro OPPP byl zřízen za účelem sledování a hodnocení realizace Operačního programu Podnikání a inovace. V tomto článku naleznete základní informace o jeho činnosti a rozhodování. Soubor obsahuje také platný Statut MV a seznam všech členů MV s hlasovacím právem aktualizovaný ke dni 4. červnu 2007.

Monitorovací výbor pro Operační program Průmysl a podnikání (dále MV) byl zřízen v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. Náplní činnosti MV je ověřování účinnosti a kvality provádění Operačního programu Průmysl a podnikání. MV odpovídá za monitorování procesu naplňování politiky hospodářské a sociální soudržnosti v rámci OPPP.

Činnost Monitorovacího výboru pro OPPP

Činnost a pravomoc MV vychází ze základního zřizovacího dokumentu, kterým je Statut Monitorovacího výboru pro Operační program Podnikání a průmysl. Tento dokument ustanovuje také složení MV, postupy pro jeho rozhodování a činnost sekretariátu.

Dokumenty ke stažení

Statut Monitorovacího výboru pro Operační program Průmysl a podnikání a seznam jeho členů platný ke dni 4. června 2007 jsou k dispozici ke stažení v následujících souborech:

 

Odkazy

Bližší informace o MV naleznete na oficiálních stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Podpora podnikání    .

Monitorovací výbor pro OPPP na stránkách MPO