OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Za obsah této sekce a přípravu programu odpovídá Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvoří základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004—2006.

Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

Souběžně s řešením problematiky rozvoje lidských zdrojů jsou v OP RLZ uplatňovány také čtyři průřezové politiky celospolečenského významu, tzv. horizontální témata, jejichž prostřednictvím dochází k propojení všech specifických i globálních cílů napříč celým programem. Horizontální témata nebo-li principy pro OP RLZ jsou:

  • rovné příležitosti,
  • udržitelný rozvoj,
  • informační společnost,
  • podpora místním iniciativám.

Jednou z cest, jak dosáhnout těchto cílů, je účelné využití finanční pomoci, kterou členským zemím nabízí EU. V ČR je to Evropský sociální fond, který umožňuje čerpání těchto prostředků prostřednictvím OP RLZ.

Žadatelům bude poskytnuta podpora až ve výši 422,43 mil. EUR (ESF poskytne 318,82 mil. EUR a 103,61 mil. EUR je spolufinancováno ze státního rozpočtu).

Operační program Rozvoj lidských zdrojů bude spolufinancován z ESF.


Odkazy