Charakteristika

Na koho je pomoc zaměřena?

1. Jednotlivci

 • Uchazeči o zaměstnání, osoby dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené nezaměstnaností
 • Absolventi škol a mladiství, lidé se zdravotním postižením, lidé nad 50 let věku, osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, lidé pečující o členy rodiny
 • Matky s malými dětmi, matky samoživitelky, dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy ohrožené nezaměstnaností, ženy se základním vzděláním nebo bez vzdělání, ženy v předdůchodovém věku
 • Osoby sociálně znevýhodněné, migranti, azylanti, etnické menšiny, děti a mládež pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí či pobývající v zařízeních pro ústavní a ochranou výchovu
 • Žáci a studenti ZŠ, SŠ, VOŠ, zájemci o další studium na SŠ a VOŠ; učitelé, ředitelé škol, odborní pracovníci ve školství, výchovní poradci
 • Zaměstnanci, zaměstnavatelé a zájemci o zahájení podnikání

2. Organizace a instituce

 • Orgány služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci
 • Poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci sociálních služeb, dobrovolníci
 • Organizace vytvářející osvětové programy, ženské organizace
 • Nevládní neziskové organizace
 • ZŠ, SŠ, VOŠ, školská zařízení organizace MŠMT, vzdělávací a poradenské instituce
 • VŠ, instituce výzkumu a vývoje
 • Orgány státní správy, kraje a obce, veřejné instituce, profesní sdružení, zástupci zaměstnavatelů, asociace zaměstnavatelů, organizace sociálních partnerů
 • Podniky, zvláště malé a střední

Kdo může žádat o finanční podporu v rámci OP RLZ?

 • Nepodnikatelské subjekty
  Žádost mohou podat obce, svazky obcí, kraje, organizace zřizované obcemi nebo kraji, organizační složky státu a jimi zřizované organizace a nestátní neziskové organizace.
 • Podnikatelské subjekty
  Fyzické nebo právnické osoby, podávající žádost v rámci grantových schémat, které musí doložit svou právní subjektivitu (popsáno v Programovém dodatku OP RLZ).

Jaké jsou priority programu?

Operační program Rozvoj lidských zdrojů vymezuje celkem 4 priority a 10 Opatření, které svým rozsahem pokrývají následující oblasti:

 • aktivní politiku zaměstnanosti,
 • integraci specifických skupin ohrožených sociální exkluzí (sociálním vyloučením),
 • rovnost příležitostí pro muže a ženy na trhu práce,
 • rozvoj celoživotního učení a zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek.

Rozdělení priorit a opatření v programu OP RLZ

Rozdělení priorit v programu OP RLZ

Kdo se podílí na realizaci OP RLZ?

Řízení OP RLZ probíhá podle dohodnuté implementační struktury, která zahrnuje v řídící rovině Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) jako Řídící orgán celého OP a Zprostředkující subjekty, kterými jsou pro vybraná Opatření Správa služeb zaměstnanosti MPSV, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Nadace rozvoje občanské společnosti.

Dalším článkem v implementační struktuře jsou Koneční příjemci, u nichž se bude pomoc z ESF realizovat. Ti budou klíčovým kontaktem pro Konečné uživatele (příjemce pomoci).

Odkazy

Podrobnější informace naleznete v sekci OP RLZ     na stránkách Evropského sociálního fondu.