1.1.2 Vývoj HDP a produktivita práce

09.03.2009:

Na počátku transformace předstihovala Česká republika ve výkonnosti ekonomiky ostatní kandidátské země i ekonomicky slabší členské státy Evropské unie. Hrubý domácí produkt měřený v paritě kupní síly dosahoval v roce 1990 69 % průměru Unie, zatímco například v Řecku činil 59 % a v Portugalsku 62 %.

Složitý proces zahájení transformace centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní byl doprovázen prudkým poklesem HDP v roce 1991 (o 11,6 %). V roce 1993 byl sice hospodářský růst obnoven, ale vysoký propad a slabší recese z let 1997 až 1999 způsobily, že teprve v průběhu roku 2001 se česká ekonomika dostala na úroveň HDP v roce 1989.

V současné době se české hospodářství nachází v růstové fázi ekonomického cyklu. Predikce Ministerstva financí ČR očekává růst i v příštích letech. Přesto se rozdíl mezi Evropskou unií a Českou republikou oproti roku 1989 zvýšil. Podle údajů Eurostatu dosáhl v roce 1999 HDP na hlavu v paritě kupní síly 59 % průměru EU, tj. o 10 procentních bodů méně než v roce 1990.

Tabulka 1.1. Přírůstek HDP (%, s.c.)


 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Predikce
2003
Predikce
2004
Výhled
2005
Výhled

Česká republika

2,2

5,9

4,3

-0,8

-1,0

0,5

3,3

3,3

2,7

3,3

3,8

4,2

EU-15

2,7

2,4

1,6

2,6

2,8

2,6

3,3

1,5

1,0

2,4

-

-

Pramen: Predikce vývoje makroekonomických indikátorů, MFČR říjen 2002

Produktivita práce (HDP na 1 zaměstnaného ve stálých cenách) se průběžně od roku 1994 zvyšuje. Růst produktivity práce podpořený investicemi do lidských zdrojů a celoživotního učení představuje, pokud bude zachován v dosavadní míře, možnost snížení rozdílu ekonomické výkonnosti mezi ČR a zeměmi EU.

Tabulka 1.2. Přírůstek produktivity práce (%, s.c.)


 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
Predikce

2003
Výhled

2004
Výhled

Česká republika

5,2

4,1

-0,1

0,4

2,6

4,0

2,9

2,3

3,2

3,8

EU-15

1,4

1,0

1,6

1,2

1,2

1,6

0,3

-

-

-

Pramen: Predikce vývoje makroekonomických indikátorů, MFČR říjen 2002

Údaje za EU - Eurostat, výpočet MPSV