Kvalifikační struktura populace

09.03.2009:

Současná kvalifikační struktura populace v ČR se vyznačuje vysokým podílem osob se středním vzděláním a nízkým podílem osob s vyšším a základním vzděláním. Z tabulky 1.8 je patrný pozitivní trend snižování podílu obyvatel se základním a středním vzděláním bez maturity (odborné školy, odborná učiliště), a růst podílu obyvatel se středním vzděláním s maturitou (SOU, SOŠ, gymnázia) a s vysokoškolským vzděláním. V kvalifikační struktuře mužů převládá s mírně klesající tendencí střední vzdělání bez maturity a s mírně rostoucí tendencí střední vzdělání s maturitou, mírný nárůst vykazuje i podíl vysokoškolsky vzdělaných mužů. U žen můžeme pozorovat podobné trendy, avšak nárůst podílu vysokoškolsky vzdělaných žen a zejména pokles podílu žen se základním vzděláním je podstatně výraznější.

Přesto je však podíl žen s pouhým základním vzděláním dosud výrazně vyšší než podíl mužů a podíl žen s vysokoškolským vzděláním naopak podstatně nižší. Tento přetrvávající nepoměr v kvalifikační struktuře je dán úrovní vzdělání nejstarších věkových skupin, ve kterých jsou rozdíly ve vzdělání mužů a žen stále velmi výrazné. Naproti tomu v mladé generaci do 30 let již větší rozdíly neexistují. (dále viz 1.1.5 Rovné příležitosti)

Když pomineme nejmladší věkovou kategorii 15 - 24 let (zahrnuje žáky základních škol nebo osoby, které se připravují na povolání), podíl obyvatel se základním vzděláním roste s věkem - nejvyšší podíl je v kategorii nad 60 let, pak ve věku 45 - 59 let. Vyšší podíly středoškolsky vzdělaných lidí jsou zejména ve věku nad 30 let (opomeneme opět kategorii do 24 let, jež zahrnuje i studující na vysokých školách). Lze sledovat trend mírně vzestupné mezigenerační mobility, který je ovšem pomalý a podíl vysokoškolsky vzdělaných osob je stále podstatně nižší než v zemích EU. (Ve skupině 30 - 39 let je podíl osob s dokončeným terciárním vzděláním v ČR cca 12 % a ve skupině 50 - 59 let zhruba 9 %. Obdobné údaje jsou za EU vyšší, tj. 23 % a 16 %.) Z výše uvedeného vyplývá nutnost dalšího rozšíření přístupu všech občanů k terciárnímu vzdělávání, zejména pak rozšíření přístupu mladé generaci.


Tabulka 1.8. Vzdělání populace starší 15 let (podíly v %)

  

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve věku 15 let a více

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


 

Základní vzdělání

27,2

26,4

26,2

25,0

23,6

21,4

20,7

22,2

22,6


 

Střední odborné (OU + OŠ)

38,7

38,9

38,7

39,4

39,5

39,4

38,8

37,3

36,2


 

Střední odborné s maturitou (SOU + SOŠ)

21,4

22,2

22,2

22,6

23,3

24,2

25,0

25,4

26,0


 

Střední všeobecné (gymnázia)

4,4

4,6

4,7

4,7

4,7

4,7

4,6

4,6

4,7


 

Vysokoškolské

7,8

7,5

7,8

7,8

7,9

7,9

8,4

8,6

8,7

Muži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve věku 15 let a více

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


 

Základní vzdělání

18,7

18,3

18,2

17,0

15,9

14,9

14,3

15,7

16,2


 

Střední odborné (OU + OŠ)

46,9

47,0

46,9

47,5

47,5

47,0

46,4

45,4

44,3


 

Střední odborné s maturitou (SOU + SOŠ)

20,6

20,9

21,1

21,6

22,0

22,7

23,6

23,5

23,8


 

Střední všeobecné (gymnázia)

3,3

3,5

3,3

3,3

3,5

3,6

3,3

3,3

3,3


 

Vysokoškolské

10,1

9,8

10,1

10,0

10,1

9,9

10,3

10,5

10,6

Ženy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve věku 15 let a více

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


 

Základní vzdělání

35,0

33,9

33,6

32,3

30,7

27,4

26,5

28,3

28,5


 

Střední odborné (OU + OŠ)

31,1

31,3

31,1

31,9

32,1

32,3

31,9

29,7

28,8


 

Střední odborné s maturitou (SOU + SOŠ)

22,2

23,3

23,1

23,6

24,5

25,6

26,4

27,2

27,9


 

Střední všeobecné (gymnázia)

5,4

5,5

5,9

5,9

5,9

5,7

5,8

5,9

6,1


 

Vysokoškolské

5,7

5,4

5,8

5,7

5,8

6,0

6,5

6,8

6,9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Vybrané kódy ISCED 97

Pramen: ČSÚ - VŠPS