Sektorová zaměstnanost

09.03.2009:

V průběhu transformace klesal podíl osob zaměstnaných v I. a II. sektoru a rostl podíl zaměstnanosti v sektoru služeb.

OPRLZ04 

Pramen: ČSÚ - VŠPS

V porovnání s vyspělými zeměmi nadále zůstává vysoký podíl zaměstnanosti v II. sektoru a nízký podíl v III. sektoru. Terciární sektor je perspektivním sektorem pro absorpci pracovních sil zejména v odvětvích jako jsou strategické služby, IT, e-bussines aj. Očekává se proto růst poptávky po těchto službách a zvýšení podílu zaměstnanosti ve III.sektoru.

Ve sledovaném období procesu transformace byl nejvýraznější pokles zaměstnanosti zaznamenán v I. sektoru. Zaměstnanost v zemědělství se snížila o téměř 45 %. V II. sektoru zaznamenalo mírný nárůst stavebnictví (1,4 %), zatímco v průmyslu došlo k poklesu zaměstnanosti - např. v odvětví dobývání surovin o 46 %, v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody o 11 % a ve zpracovatelském průmyslu o téměř 9 %. V sektoru služeb (z odvětví s nejvyšší absolutní zaměstnaností) vzrostla zaměstnanost o téměř 50 % v peněžnictví a pojišťovnictví, v odvětví obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží o 19,2 %, v odvětví nemovitostí, pronájmu, služeb pro podniky, výzkum a vývoj o 17,4 %. Zaměstnanost vzrostla také ve veřejné správě a sociálních službách.

Vývoj zaměstnanosti v ČR podle profesí v 90. letech jednoznačně ukazuje na zvyšující se potřebu osob s vysokou kvalifikací. Tomuto trendu je nutné přizpůsobit přípravu lidských zdrojů v ČR.