Vývoj zaměstnanosti

09.03.2009:

Zatímco početnost pracovní síly od poloviny 90. let stagnuje, zaměstnanost od roku 1997 průběžně klesá. Zaměstnanost žen začala klesat již od roku 1996 a trend poklesu byl výraznější než u mužů. Může to souviset s institutem předčasných důchodů, jenž ženy využívají ve větší míře než muži. S tím souvisí i pokles podílu žen na zaměstnanosti. Ten se ale v posledních letech stabilizoval na úrovni 43,4 %.

V důsledku oživení ekonomiky se od roku 2001 projevuje mírný nárůst zaměstnanosti. Její úroveň je ale výrazně pod úrovní z počátku 90. let. Pro období transformace je patrný trend poklesu počtu zaměstnanců a růstu počtu podnikatelů. Výrazný nárůst samostatně výdělečných osob je patrný v letech recese.

Ve struktuře zaměstnanosti z hlediska postavení v zaměstnání došlo v roce 2001 také k mírným změnám, a to k nárůstu počtu podnikatelů bez zaměstnanců a naopak poklesu počtu podnikatelů se zaměstnanci.

Přes predikované zvýšení dynamiky hospodářského růstu se očekává v příštích dvou letech stagnace zaměstnanosti, přičemž u podnikatelské složky by mohlo dojít k nárůstu počtu podnikatelů na rozdíl od poklesu zaměstnanců v důsledku probíhající restrukturalizace.

OPRLZ02

Pramen: Predikce makroekonomických indikátorů, MF ČR, červenec 2002

Tabulka 1.5. Zaměstnaní v národním hospodářství (tis. osob)


 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Celkem v tisících

4 873,5

4 926,8

4 962,6

4 972,0

4 936,5

4 865,7

4 764,1

4 731,6

4 750,2

Muži v tisících

2 735,4

2 758,9

2 784,9

2 803,0

2 788,2

2 756,9

2 694,4

2 675,7

2 686,8

podíl v %

56,1

56,0

56,1

56,4

56,5

56,7

56,6

56,6

56,6

Ženy v tisících

2 138,1

2 167,9

2 177,7

2 169,0

2 148,3

2 108,8

2 069,7

2 055,9

2 063,4

podíl v %

43,9

44,0

43,9

43,6

43,5

43,3

43,4

43,4

43,4


 

meziroční změny v %

Celkem

-

1,1

0,7

0,2

-0,7

-1,4

-2,1

-0,7

0,4

Muži

-

0,9

0,9

0,7

-0,5

-1,1

-2,3

-0,7

0,4

Ženy

-

1,4

0,5

-0,4

-1,0

-1,8

-1,9

-0,7

0,4

Pramen: ČSÚ - VŠPS


 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj zaměstnanosti v závislosti na vývoji HDP v posledních čtyřech letech ukazuje na nastoupenou cestu růstu HDP v ČR na základě zvyšování produktivity práce, což do budoucna vytváří tlak na přípravu pracovníků s vysokou kvalifikací.