Informační společnost

09.03.2009:

Přechod od průmyslové společnosti do stadia informační společnosti a tím vznikající nová ekonomika dodávají podstatné impulsy pro růstový potenciál, zaměstnanost i vzájemnou provázanost ekonomik. Zároveň se však jedná o proces enormně náročný na finanční prostředky, a to jak pokud jde o přímou finanční sanaci jednotlivých firem, tak i následné řešení problémů s rekvalifikacemi a dalším uplatněním propuštěných zaměstnanců, zejména pak se zpětným začleněním do pracovního procesu zaměstnanců ve středním a vyšším věku.

Informační společnost vyžaduje nový přístup ke vzdělávání s důrazem především na celoživotní vzdělávání, neboť stále větší část vzdělávacího procesu se bude odehrávat mimo uzavřené prostředí škol a to na všech stupních vzdělávacího systému. V současném vzdělávacím systému ČR převažuje vštěpování pevného systému faktografických dat nad rozvojem analytických dovedností a kreativních způsobů řešení problémů a úkolů.

Nezbytnou podmínkou plnohodnotného vzdělání se stává informační gramotnost, jejíž význam se posouvá na rovnocennou úroveň s ostatními znalostními složkami komplexně chápané gramotnosti, jako jsou čtení, psaní a počítání. V oblasti rozvoje informační společnosti již byla podniknuta řada opatření, přesto je nutné přijmout posílení informační gramotnosti jako jeden z prioritních národních cílů, který bude naplněn maximální podporou ze strany vlády ČR, jež bude motivovat další subjekty i jednotlivce k zapojení do jeho realizace. Výše uvedené předznamenává nutné posílení poradenských, informačních a vzdělávacích služeb, podporu partnerství zaměřených na komerční aplikace vědeckovýzkumných projektů, podporu rozšiřování využití informačních technologií a mezinárodních projektů.

Nutnou podmínkou, nikoli však cílem vzniku informační společnosti je plošné vybavení ICT a nediskriminační přístup občanů k němu.

Využívání internetu se v posledních dvou letech výrazně zvýšilo zejména s intenzivním využíváním počítačů v malých a středních podnicích a v domácnostech. Podle odhadů je více než 90 % firem připojeno na internet. Připojeny jsou všechny státní úřady a velká většina samosprávy. Na konci roku 2000 byla více než čtvrtina všech domácností vybavena počítačem a přes 10 % domácností využívalo připojení k internetu. Ve srovnání s průměrem EU je počet uživatelů internetu v České republice na 100 obyvatel zhruba třetinový. Naopak vzhledem k méně vyspělým členským státům EU (Portugalsko) je úroveň sledovaného ukazatele srovnatelná, zatímco sousední kandidátské státy Česká republika mírně předstihuje.

Tabulka 1.20. Počet uživatelů internetu na 100 obyvatel


 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

EU

1,8

3,3

5,2

9,9

15,2

26,3

Česká republika

1,5

1,9

2,9

3,9

6,8

9,7

Maďarsko

0,7

1,0

2,0

3,9

5,9

7,1

Polsko

0,6

1,3

2,1

4,1

5,4

7,2

Portugalsko

0,9

2,3

5,0

6,0

7,0

10,0

Finsko

13,9

16,8

19,5

25,5

32,3

44,5

Pramen: Eurostat