Kvalita institucionálních struktur v oblasti školního vzdělávání

09.03.2009:

Monitorování a hodnocení představují důležité aspekty ovlivňující kvalitu školského systému.V České republice jsou zajišťovány především Českou školní inspekcí (ČŠI). Hodnocení ČŠI je však do značné míry považováno za subjektivní, nepokrývá důležité stránky vzdělávání - je stále příliš orientováno na procesní stránku a podmínky vzdělávání (např. administrativní). Aktivity v oblasti monitorování výsledků jsou zpravidla realizovány různými aktéry, jsou izolovány, jejich výsledky nejsou adekvátně zpřístupňovány relevantním subjektům, tedy i veřejnosti. V českém školství tak doposud nedošlo k vytvoření uceleného systému monitorování a hodnocení.

Stále většího významu ve vzdělávání nabývají informační a poradenské služby. Tyto služby se uplatňují mj. při volbě vzdělávací dráhy a kariérovém poradenství, v pedagogicko-psychologickém poradenství se zaměřením na znevýhodněné žáky či při prevenci sociálně patologických jevů. Stupeň provázanosti systémů zajišťujících tyto služby je různý (podle regionálních podmínek), řada činností je značně neprovázaná a rovněž kvalita služeb je velmi různorodá.