Vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami

09.03.2009:

V České republice je zaznamenáván zvyšující se počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedním z důsledků tohoto stavu je stále větší procento dětí, které mají s absolvováním základní školy výraznější problémy.

V poslední době je velký důraz kladen na integraci znevýhodněných jedinců do hlavního vzdělávacího proudu. V praxi je snaha postupně zvyšovat počet speciálních škol, které je možno nalézt "pod jednou střechou" s jinými typy škol. Postupně dochází k žádoucímu růstu počtu přípravných tříd na základních školách pro děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí na úkor zvláštních škol atd. (viz tabulka 1.18.). V této souvislosti je zvláštní pozornost věnována příslušníkům romské komunity.

 

Tabulka 1.18. Počet přípravných tříd pro děti ze znevýhodněných prostředí


 

 

z toho

školní

celkem

mateřské školy

základní školy

zvláštní školy

rok

třídy

děti

třídy

děti

třídy

děti

třídy

děti

1997/98

47

638

1

18

24

366

22

254

1998/99

99

1237

8

128

50

670

41

439

1999/00

114

1425

11

150

62

834

41

441

2000/01

110

1364

7

107

63

829

40

428

2001/02

109

1467

13

198

66

927

30

342

Pramen: MŠMT.

 

V České republice doposud nejsou rozvíjeny programy, které by byly zaměřeny na jedince, jež z různých důvodů předčasně opustili vzdělávací systém, a které by jim napomáhaly k návratu do škol.