Malé a střední podniky

09.03.2009:

Malé a střední podniky tvoří významný segment národního hospodářství a zahrnují, v souladu s definicí OECD, subjekty s počtem pracovníků do 250 osob. Malé a střední podniky vytvářejí zdravé podnikatelské prostředí, zvyšují dynamiku trhu, mají schopnost absorbovat podstatnou část pracovních sil uvolňovaných z velkých podniků, mohou napomáhat rychlejšímu rozvoji regionů a jsou stabilizujícím prvkem ekonomického systému.

Podstatný význam malého a středního podnikání je v zaplňování tržních mezer a v absorpci volných pracovních sil. Přístup obyvatelstva k podnikání může charakterizovat např. počet vydaných živnostenských oprávnění. Ke konci roku 2001 bylo vydáno 3 252 tis. živnostenských oprávnění. Z celkového počtu 1 862 tis. podnikatelských subjektů vlastnících živnostenská oprávnění bylo 1 635 tis. fyzických osob a 227 tis. právnických osob. Od roku 1993 došlo k nárůstu počtu podnikatelských subjektů a to jak právnických, tak fyzických osob, na více než dvojnásobek. Z celkového počtu podnikatelských subjektů zhruba 40 % vykazuje soustavnou činnost provozovanou za účelem dosažení zisku.

Tabulka 1.21. Podnikatelské subjekty v letech 1993 - 2001

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

fyzické osoby

794 937

985 930

1 116 803

1 301 818

1 456 829

1 422 252

1 523 553

1 578 323

1 634 811

právnické osoby

94 920

127 990

126 834

169 027

192 043

168 558

189 581

204 880

226 894

Pramen: Registr živnostenského oprávnění, 2002

Podle statistických informací Ministerstva průmyslu a obchodu se podíl malých a středních podnikatelských subjektů (v celém národním hospodářství) na tvorbě HDP zvýšil z 31 % v roce 1996 na 40 % v roce 2000. Na celkové zaměstnanosti se malé a střední podniky podílely téměř 60 %.

Převážná většina malých podniků působí v oblasti služeb. Malé podniky se obecně obtížně prosazují v těch odvětvích, která jsou více kapitálově náročná, nebo tam, kde jsou vyšší nároky na technologický proces. Významné je postavení malých a středních podniků ve zpracovatelském průmyslu, neboť představují subdodavatelskou základnu pro velké průmyslové podniky a výrazně se podílejí i na finální produkci náročnější na pracovní sílu.

 

Tabulka 1.22. Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků


 

Malé a střední práv. osoby s počtem do 249 zaměstnanců

Podnikající fyzické osoby

Celkem MSP

Průmysl

24 781

129 611

154 392

Stavebnictví

6 842

70 562

77 404

Obchod

36 836

168 077

204 913

Pohostinství

3 363

36 127

39 490

Doprava

6 409

26 352

32 761

Peněžnictví

1 334

15 648

16 982

Služby

27 873

149 805

177 678

Zemědělství

3 860

38 647

42 507

Celkem

111 298

634 829

746 127

Poznámka: MSP = Malé a střední podniky

Pramen: MPO z údajů ČSÚ

Hospodářská situace jednotlivých regionů je určena jejich geografickou polohou a historickým vývojem, ale významnou úlohu hraje také rozvoj podnikání v průmyslu i v zemědělství. Transformace české ekonomiky na tržní hospodářství prohloubila historickou a geografickou diferenciaci regionů. Naprostá většina malých a středních podniků je lokalizována ve větších centrech, což je dáno především dopravní dostupností a blízkostí cílových trhů a zdrojových kapacit.

Problémy, jimž malé a střední podniky čelí vyplývají především z relativně nižší kvality managementu, malé pozornosti věnované rozvoji znalostí a dovedností pracovníků, nedostatečného využívání progresivních technologií, omezené schopnosti expanze na zahraniční trhy, nízké úrovně mezipodnikové spolupráce včetně využívání asociací profesních svazů k prosazení společných zájmů.