Rovné příležitosti mužů a žen

10.03.2009:

Na trhu práce není přípustná diskriminace jakéhokoli druhu. Vláda má odpovědnost za účinné prosazování politiky rovnosti obou pohlaví a za podporu rovných příležitostí pro ženy i muže, v oblastech týkajících se jejich ekonomické nezávislosti a možnosti vydělávat si na živobytí dle vlastního výběru.

Vláda ustanovila MPSV v roce 1998 (usnesení vlády ČR ze dne 7. ledna 1998 č. 6) jako koordinátora vnitrostátní politiky rovnosti mužů a žen a přijala první Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen (usnesení vlády ČR ze dne 8. dubna 1998 č. 236), které jsou každoročně hodnoceny a aktualizovány. Od 1. ledna 2002 (usnesení vlády ČR ze dne 9. května 2001 č. 456) je na každém ministerstvu alespoň jeden pracovník věnující se na půl úvazku problematice rovnosti mužů a žen (gender focal points) a každé ministerstvo má zároveň své vlastní resortní Priority a postupy při prosazování rovnosti mužů a žen.

V roce 2001 byla zřízena Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (usnesení vlády ČR ze dne 10. října 2001 č.1033) jako poradní orgán vlády. Hlavní činností Rady jsou konsenzuální návrhy a doporučení na řešení průřezového celospolečenského problému - vytváření a prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy. Rada má 23 členů z resortů, sociálních partnerů, občanské a odborné veřejnosti. V zájmu provázanosti celostátní politiky s regionální politikou mají postavení stálých hostů v Radě hejtmani a zástupce Svazu měst a obcí ČR.

Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2002 obsahuje opatření věnovaná rovným příležitostem mužů a žen v rámci pilíře 4, směrnice 16, 17 a 18. Jedná se o následující opatření:

  • V rámci genderové analýzy bude provedeno zhodnocení postavení obou pohlaví v celé působnosti v resortu MPSV, včetně zjištění chybějících dat tříděných podle pohlaví
  • MPSV bude usilovat o zdokonalení informačního systému a bude systematicky vyhodnocovat dopad zavádění politiky rovných příležitostí pro obě pohlaví u všech opatření NAPZ 2002
  • MPSV ve spolupráci se zainteresovanými resorty zavede u každé směrnice opatření monitorující rovnost pohlaví
  • Podle potřeby budou zavedena specifická opatření na zajištění větší úrovně rovnosti mužů a žen, zejména při realizaci aktivních opatření na trhu práce, při zabezpečení pomoci uchazečům o zaměstnání při opětovném vstupu na trh práce, při zahájení samostatného podnikání, vytvoření zaměstnání ve sféře služeb a při využití větší pružnosti pracovních modelů v praxi
  • Jednotlivá ministerstva si stanoví vlastní priority a postupy při prosazování rovnosti mužů a žen v oblasti své věcné působnosti a budou je realizovat v praxi. Při stanovení a realizaci opatření budou využívat spolupráci s nevládními organizacemi mužů a žen
  • Poradci pro volbu povolání při úřadech práce a výchovní poradci na školách budou proškoleni v problematice rovných příležitostí mužů a žen, aby ji uplatňovali při své poradenské činnosti
  • Úřady práce se v rámci kontrolní činnosti dodržování ustanovení o zákazu diskriminace z hlediska pohlaví zaměří na dodržování principu stejné mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty a na dodržování ustanovení o zvýšené ochraně žen kojících a v těhotenství
  • MPSV na základě výsledků šetření o rozdílech ve výši pracovních příjmů mužů a žen bude reagovat příslušnými návrhy opatření a v praxi ověří modelový postup zjišťování podílu diskriminace na těchto rozdílech
  • Zavádí se specifická podpora pro osoby vracející se na trh práce, která bude spočívat v poskytování informací, zabezpečení poradenství, krátkých kurzů a školení pro získání nové orientace a používání informačních technologií
  • V rámci zákonných kompetencí je podporováno zřizování a provoz zařízení pro péči o děti a potřebné členy rodiny, zejména když doplňují či nahrazují péči poskytovanou zaměstnanými občany.