Státní informační politika

10.03.2009:

Základním cílem státní informační politiky je vybudovat a rozvíjet informační společnost, a tím vytvořit předpoklady zejména pro zlepšení kvality života jednotlivých občanů, zefektivnění státní správy a samosprávy a zkvalitnění podpory rozvoje podnikání.

Jedním z principů státní informační politiky je aktivní omezování nepříznivých dopadů rozvoje informačních technologií na občany s nižším vzděláním a ekonomicky a sociálně slabší subjekty včetně handicapovaných občanů. Z toho vyplývá, že vzdělávání pro informační společnost musí být šité na míru potřebám různých skupin, lišících se věkem, pohlavím, příslušností k náboženství, kultuře, etniku, sociálním postavením, fyzickými a mentálními možnostmi atp. Rovnost šancí v přístupu k podmínkám potřebným v informační společnosti mimo jiné zahrnuje přiměřenou ochranu jedince či skupiny a cenovou dostupnost výukových prostředků a vybavení ICT. Princip rovných příležitostí musí prostupovat celým spektrem opatření, podpory a osvěty při implementaci této strategie.

Za účelem urychlení realizace plánovaného záměru budování informační společnosti byla v roce 1999 zřízena Rada vlády pro informační politiku a v roce 2002 byl zřízen nově post ministra pro informační technologie.

Státní informační politika se již realizuje například vytvářením informačních pracovišť v knihovnách v rámci kompetencí Ministerstva kultury, které jsou přístupné široké veřejnosti pro získání nezbytných dovedností v této oblasti.

Státní informační politika ve vzdělávání je popsána v části 1.2.3 Rozvoj celoživotního učení.