Státní informační politika ve vzdělávání

10.03.2009:

Státní informační politika ve vzdělávání v ČR vychází z programu Evropské unie "Evropa vzdělání", ve kterém se šéfové států a vlád EU zavázali podporovat napojení všech škol členských zemí na Internet do konce roku 2002; pro širokou veřejnost by měl být umožněn elektronický přístup k základním veřejným službám v roce 2003.

Státní informační politika ve vzdělávání (dále jen "SIPVZ") je realizována ve smyslu akčního plánu státní informační politiky, kterou vláda konkretizovala svým usnesením v březnu 2001 (Usnesení vlády ČR č. 244 ze dne 14. března 2001). Je v něm deklarováno, jaký význam vláda přikládá rychle se rozšiřujícímu segmentu informačních služeb, úloze informací, jejich dostupnosti a použitelnosti, novým informačním a komunikačním technologiím (ICT), globálním informačním sítím a jejich vlivu na společnost. Jednou z hlavních prioritních oblastí je uváděna Informační gramotnost, jejíž cílem je dosáhnout počítačové gramotnosti občanů jako nezbytného předpokladu pro rozvoj a uplatnění osobnosti v 21. století.

Realizací plánu státní informační politiky ve vzdělávání je od roku 2001 pověřena sekce SIPVZ na MŠMT, která se zabývá plněním cílů v oblastech informační gramotnosti, zajištěním vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů, vytvořením vzdělávacího portálu a vybudováním infrastruktury, rozvojem metodiky využití a provozu informačních a komunikačních technologií.

Realizace SIPVZ probíhá v rámci 3 projektů:

Projekt P I - Informační gramotnost. Cílem projektu je dosažení definovaných základních uživatelských znalostí a dovedností u 75 % učitelů (z celkového počtu 110 tis.), aktivizace škol v oblasti využívání ICT, zajištění kvalifikačního růstu ICT koordinátorů na všech školách, vyškolení 25 % učitelů na úroveň poučeného uživatele a vytvoření dostatečné nabídky školení speciálních dovedností a systému školení. Dalším cílem projektu je primárně zvýšení konkurence schopnosti ČR (žáků, učitelů a ostatních pracovníků) v prostředí společnosti využívající ICT.

V rámci I.etapy realizace SIPVZ je pro projekt P I pro rok 2002 vyčleněno 110 mil. Kč na proškolení učitelů ve vzdělávací úrovni "Z" (základní) a "P" (pokročilé) a na proškolení 3620 ICT koordinátorů.

Projekt P II - Výukový SW a informační zdroje. Cílem projektu je dosáhnout efektivní integrace ICT do výuky, života škol a do vzdělávání využitím kvalitativně nových možností a kapacit síťového prostředí instalovaného do škol, vytvořit podmínky pro uplatňování nových způsobů učení se a práce v informačním prostředí, rozšiřování osvědčených postupů, zkušeností, produktů a nástrojů pro jejich širší využití s citlivým využíváním zahraničních zkušeností a dále zpřístupnit všem školám výukové aplikace a datové zdroje.

Projekt P III - Infrastruktura. Cílem Projektu P III je pak umožnit všem školám (všem pedagogům a žákům) do konce roku 2005 přístup do jednotné školské sítě - Školského intranetu. Jde o vybudování funkční infrastruktury tak, aby poskytovala celou škálu služeb podle záměru SIPVZ, nikoliv pouze připojení k Internetu. Dodávka do školy kromě počítačového vybavení - multimediálních počítačů, lokálních sítí LAN, vybudování Školského intranetu, připojení k Internetu zahrnuje také poskytování lokálních služeb (e-mail, zálohování dat, správu serverů atd.), garanci servisu a modernizaci vybavení.

Do plánu realizace SIPVZ jsou zahrnuty všechny základní a střední školy, integrovaná a odborná učiliště, včetně vyšších odborných škol v celkovém počtu cca 6200 škol (dle registru sítě škol v ČR).

Pro rok 2002 se podle První dílčí smlouvy a prvního dodatku k této smlouvě generální dodavatel zavázal, že k 31.12. 2002 dodá a zprovozní 25400 počítačů do 3620 škol.