1.2.4 Adaptabilita a podnikání

10.03.2009:
Zvyšování kvality lidských zdrojů je důležitou podmínkou zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Návrh širší národohospodářské koncepce Strategie posílení národohospodářského růstu v rámci jednotlivých tematických bloků počítá s podporou rozvoje lidských zdrojů v průmyslu jako důležitou podmínkou rozvoje hospodářství. V části věnované "posílení výkonnosti citlivých regionů" je počítáno mj. s podporou vzdělávání manažerů velkých a středních podniků, s profesním vzděláváním pracovníků průmyslových podniků. Blok věnovaný růstu podílu malých a středních podniků (MSP) na ekonomice počítá mj. s podporou v oblasti celoživotního vzdělávání v MSP zaměřeného hlavně na marketing, nové technologie, inovace, E-business, technickou standardizaci apod. Problematika vzdělávání exportérů je zmiňována v části o "urychlení růstu externí ekonomiky agresivní podporou exportu".

Získání a zachování pozice v globální světové ekonomice, kde působí vysoký tlak mezinárodní konkurence, kde panuje vysoké tempo inovací techniky a technologie, kde technologické změny ve výrobě a nová organizace práce kladou vysoké nároky na lidský potenciál, je globálním cílem průmyslové politiky ČR. Jeho splnění závisí na tom, zda se podaří zachovat a dále rozvíjet existující konkurenceschopný a efektivně produkující průmyslový potenciál.

Jednou z ústředních složek průmyslové politiky je práce s lidským kapitálem na všech úrovních spolu s podporou vědy a výzkumu. Zkvalitňování práce s lidským kapitálem a rozvoj lidských zdrojů je třeba v podniku provádět cíleně spolu s tvorbou podnikových strategií a v úzkém spojení s plány rozvoje zaměstnanosti.

Poskytování veřejné podpory na rozvoj lidských zdrojů v průmyslu probíhalo v souvislosti s přípravou na využití strukturálních fondů EU v rámci pilotního Sektorového operačního programu Průmysl na léta 2001 - 2006. Do doby vstupu ČR do EU jsou programy vyhlašované v rámci SOP Průmysl financovány výhradně ze státního rozpočtu. Při realizaci programů je plně respektován zákon č. 59/2000, o veřejné podpoře.

Pro rok 2001 byly vyhlášeny následující programy na podporu RLZ:
  • Manažer středního a velkého podniku
  • Profese v průmyslu
  • Manažer malého podniku
V roce 2002 byly vyhlášeny pouze první dva uvedené programy. V oblasti podpory MSP, které významnou měrou přispívají k rozvoji národního hospodářství, v současné době pracuje na území ČR 35 regionálních poradenských a informačních center (RPIC) a 5 podnikatelských a informačních center (BIC), které mají dále své satelity a smluvní poradce. Centra při své činnosti využívají prostředky ze státního rozpočtu i z programu Phare. Poskytují ročně na 10 tis. služeb informačního charakteru, které vedou k zakládání nových podniků, k tvorbě nových pracovních míst i ke stabilizaci sektoru.

Národní asociace pro rozvoj podnikání zabezpečuje i kurzy začínajících podnikatelů při zakládání podniků, včetně nezbytných poradenských služeb pro jejich udržení i zařazování do finančně podporovaných programů START.

Jsou rozšiřovány a posilovány vzdělávací programy zaměřené na:
  • využívání výpočetní techniky a Internetu k výrobě a komerčním účelům,
  • technickou i netechnickou standardizaci, certifikaci, obchodní transakce s organizacemi z ciziny a dopad harmonizování české legislativy s legislativou EU v oblasti ochrany životního prostředí.
Vzdělávací programy některých vzdělávacích institucí jsou doplňovány o problematiku podnikání a základní způsoby řízení včetně systémů řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí.

Významnou roli při pomoci zájemcům o zahájení samostatné výdělečné činnosti hrají kurzy organizované sdružením CEPAC Morava. Vznik tohoto sdružení byl iniciován v roce 1993 českým a francouzským ministerstvem práce a sociálních věcí. Kurzy jsou určeny začínajícím podnikatelům jako pomoc při založení vlastního podniku. Kurz má několik fází od výběru kandidátů, přes vlastní stáž, obhajobu vlastního projektu na založení podniku až po vlastní založení podniku. Kurz klade důraz na osobní odpovědnost každého z absolventů za optimální připravenost k vlastnímu založení podniku (odpovědnost za zvolenou strategii podnikání a za připravenost k zahájení podnikatelské činnosti), ale přesto zde významnou roli hraje i tzv. Individuální poradce každého ze zakladatelů podniku z řad již zkušených podnikatelů. Za dobu trvání Sdružení CEPAC Morava bylo realizováno 123 kurzů pro klienty 45 okresů. Kurzy absolvovalo 1.702 frekventantů. 95 % úspěšnost vedoucí buď k založení vlastního podniku, resp. uplatněním v zaměstnání je dokladem smysluplnosti této vzdělávací aktivity.

Politika vlády podporuje vývoj ke společnosti založené na poznání. Podporuje proto investory realizující v ČR projekty z oblasti informačních technologií a strategických služeb (centra zákaznické podpory, centra sdílených služeb, centra vývoje softwaru, expertní, řešitelská a servisní centra). Podpora rozvoje těchto vybraných služeb zrychlí zavádění principů informační společnosti, tj. rozvoj informačních technologií, infrastruktury a lidského kapitálu.

V rámci Směrnice 10 Pilíře 2 NAPZ 2002 jsou realizována následující opatření:
  • při plánování odborného vzdělávání a výcviku na regionální a místní úrovni přihlížet k potřebám sektoru služeb specifikovaným v rozvojových programech regionů
  • rozšířit možnosti získání kvalifikace pro zaměstnání v sociálním sektoru a sektoru turistického ruchu a souvisejících oblastech i pro nezaměstnané osoby s přihlédnutím k požadavkům místních trhů práce
  • plány rozvoje regionů se soustředí zejména na vytvoření podmínek pro růst sektoru služeb, hlavně turistického ruchu
  • úřady práce budou analyzovat požadavky sektoru služeb na pracovní sílu a zajistí, aby aktivní opatření trhu práce podporovaly a plně využívaly potenciál všech odvětví ekonomiky.
Vládní politika se zaměřuje na vytváření podmínek, v rámci kterých mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci přistoupit na flexibilní formy organizace a pracovních úvazků, postupně zkrátit pracovní dobu a zvýšit zaměstnání na částečný úvazek. Pružné metody organizace práce budou vyvíjet tlak na snížení přesčasové práce. V rámci Pilíře 3, Směrnice 13 NAPZ 2002 jsou uvedena opatření zaměřená na spolupráci sociálních partnerů při modernizaci organizace práce, včetně pružných pracovních úvazků.