Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

10.03.2009:

Hospodářský rozvoj respektující environmentální prevenci je propojen s rozvojem lidských zdrojů, vzdělávací, kulturní a sociální politikou a politikou životního prostředí. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta zaměřená k udržitelnému rozvoji prolíná svým obsahem i účelem úkoly všech ministerstev a jimi řízených resortů, zakotvených ve Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v České republice.

Přijetí Zákona o právu na informace o životním prostředí (č. 123/1998) a jeho vztah k environmentální výchově formuloval povinnosti MŽP a MŠMT podporovat osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí se zvláštním zaměřením na výchovu dětí a mládeže. Orgánům veřejné správy a jejich organizacím stanovil povinnost, aby byly účinně nápomocny veřejnosti při zajišťování přístupu k informacím o životním prostředí a vytvářely podmínky pro rozvoj osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti životního prostředí v mezích působnosti úřadů veřejné správy.

V roce 1999 byla na MŽP zpracována a přijata Souhrnná koncepce resortu pro osvětu, vzdělávání, výchovu a informování veřejnosti v záležitostech životního prostředí, která již obsahovala vazby na relevantní národní i zahraniční dokumenty.

V říjnu 2000 přijala vláda Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty České republiky. Součástí Státního programu EVVO v ČR je Akční plán na léta 2001 - 2003. Na realizaci Akčního plánu se podílí celkem 12 ministerstev a Úřad vlády České republiky. MŽP je stanoveno gestorem a koordinátorem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice.

Státní politika životního prostředí schválená vládou v roce 2001 zakotvuje také oblast EVVO a uplatnění místních Agend 21 (akční program přijatý v roce 1992 konferencí OSN pro rozvoj a životní prostředí v Rio de Janeiru).

Od roku 1999 MŽP každoročně podporuje sítě center EVVO, od roku 2000 v rámci plnění Akčního plánu Státního programu EVVO. V rámci podpory projektů nestátních neziskových organizací MŽP každoročně vypisuje dotační oblast týkající se EVVO. Od roku 2002 SFŽP poskytuje finanční prostředky na projekty v rámci "Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a místních Agend 21".

V rámci přípravy na další světovou konferenci o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 byl připraven Návrh strategie udržitelného rozvoje České republiky ("Od ekonomického růstu k udržitelnému rozvoji").