Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a zapojení občanů v ochraně životního prostředí

10.03.2009:

V letech 1990 - 2001 byla oblast environmentální osvěty, výchovy, vzdělávání a zapojení občanů v ochraně životního prostředí podpořena třemi projekty Phare a jedním projektem v rámci bilaterální spolupráce.

91/24/SER/2,3,4: Ekologická výchova pro udržitelný rozvoj

Projekt ukončený v roce 1996 obdržel finanční podporu cca 1 MEUR a sestával ze tří samostatných programů:

1. servis pro pedagogickou fakultu - 0,30 MEUR

Tento program zahrnoval vybavení centra ekologické výchovy na pedagogické fakultě, přípravu učebních programů pro učitele všech stupňů škol a ekologických center, studijní cesty, semináře.

2. servis pro univerzity - 0,30 MEUR

Program zahrnoval vydání vysokoškolských skript a odborných knih o ŽP (celkem 45 titulů), semináře pro knihovníky a uživatele veřejných sítí, vybudování dvou informačních center, studijní cesty

3. Zvýšení osvěty veřejnosti - určeno pro občanská sdružení a školy - 0,45 MEUR

Program sestával ze dvou částí. První byla dodávka technického zařízení pro organizace zabývající se EVVO a druhá podpora výroby ekovýchovných publikací a videofilmů.

CZ 9705-05-01 Vytvoření metainformačního systému pro aproximaci

Projekt realizovaný v letech 1999-2000 obdržel finanční podporu 0,58 MEUR a zabýval se problematikou informování veřejnosti. Jeho cílem bylo naplnění metainformačního systému MŽP o datových a informačních zdrojích v resortu životního prostředí přístupného veřejnosti.

CZ 9705-05-03 Integrované rozhodování v oblasti ŽP a podpora veřejnosti

Projekt realizovaný v letech 1999-2000 obdržel finanční podporu 0,59 MEUR a implementoval směrnice ES 90/313/626 EUR a 91/692/EHS. Obsahoval 6 modulů: manuál, výcvikové kursy pro pracovníky místní samosprávy, podnikové ekology, státní úředníky a veřejnost, demonstrační studie EIA v průmyslových podnicích, demonstrační studie strategické EIA, podporu účasti veřejnosti a komunikační strategie.

Projekt DEPA Vývoj strategie implementace Aarhuské úmluvy v ČR

Projekt byl hrazen z prostředků Dánské agentury životního prostředí a byl realizován v letech 1999-2000. Předmětem projektu bylo identifikovat právní změny nutné v české legislativě v rámci ratifikace Aarhuské úmluvy. Dále identifikovat české instituce, které mají v držení informace o životním prostředí a informace, které jsou využívány při rozhodování a plánování v oblasti životního prostředí.