PALMIF

10.03.2009:

SSZ MPSV již od roku 1992 využívala k podpoře aktivní politiky zaměstnanosti pomoc Evropské Unie, poskytovanou prostřednictvím programu Phare. Řada konkretních programů Phare obsahovala komponenty, adresně zaměřené na rozvoj trhu práce, v posledním období zejména na pracovní uplatnění osob nejvíce ohrožených ztrátou zaměstnání. V rámci této podpory byla implementována řada projektů, označovaných jako projekty PALMIF (Pro-Active Labour Market Intervention Fund). Tyto projekty byly zaměřeny zejména na:

  • Experimentální ověřování účinnosti nově navrhovaných nástrojů APZ
  • Zpracování a ověřování nových metod a postupů, využívaných při řešení problémů zaměstnanosti (např. bilanční diagnostika apod.)
  • Řešení lokálních problémů a disparit na místních trzích práce podporou tvorby nových pracovních míst
  • Změny kvalifikace pracovní síly a zvýšení její flexibility podporou rekvalifikací a dalších školicích programů včetně programů podporujících "samozaměstnání" uchazečů

Tabulka 1.24.

Objem finančních prostředků, období realizace a typy implementovaných projektů

Číslo programu

Období realizace

Objem finančních prostředků (MEUR)

Typy realizovaných projektů

9108

1991 - 1996

1,18

A1,B1,C

9305

1995 - 1997

0,86

B1,C

9406

1995 - 1998

1,52

A1,B1,C

9705

1998 - 2000

1,55

A2, B2

9902

1999 - 2002

1,40 *

A2, B2

Celkem


 

6,51


 

* včetně 20 % spolufinancování ze státního rozpočtu ČR, program dosud probíhá

A1 projekty k ověření nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, implementované prostřednictvím vybraných úřadů práce v rozsahu stanoveném Správou služeb zaměstnanosti MPSV ČR

A2 nadregionální experimentální projekty s dotací ve výši do 150 000 EUR,, finančně řízené implementační agenturou a monitorované implementační agenturou, úřady práce a SSZ MPSV ČR

B1 lokální projekty s dotací ve výši do 20 000 EUR, implementované s decentralizovaným řízením prostřednictvím úřadů práce a monitorované úřady práce, implementační agenturou a SSZ MPSV ČR

B2 lokální projekty s dotací ve výši do 50 000 EUR-, implementované s decentralizovaným řízením prostřednictvím úřadů práce a monitorované úřady práce, implementační agenturou a SSZ MPSV ČR

C projekty s dotací ve výši do 50 000 EUR, implementované a řízené centrálně implementační agenturou a monitorované implementační agenturou, úřady práce a SSZ MPSV ČR

Tabulka 1.25.

Hodnocení z hlediska dosažených výstupů

Číslo programu

Výstupy

Počet nově vytvořených pracovních míst

Počet rekvalifikovaných či školených pracovníků

Počet testovaných osob (pracovníků)

9108

946

4434

472

9305

600

3455

---

9406

843

4909

156

9705

568

6584

1204

9902 *

636

1256

486

C e l k e m

3593

20638

2318

* program dosud není ukončen, údaje převzaty z průběžných monitorovacích zpráv

Na implementaci projektů PALMIF se podílely SSZ MPSV ČR, úřady práce v jednotlivých okresech a Implementační agentura Národní vzdělávací fond. Přínosem projektů PALMIF byly nejen konkrétní výstupy jednotlivých projektů (počty nově vytvořených a obsazených pracovních míst, uplatnění občanů ze skupin znevýhodněných na trhu práce či ohrožených sociální exkluzí, počty rekvalifikovaných pracovníků, ověřené metodiky diagnostických postupů, podklady pro zapracování návrhů nástrojů APZ do legislativy zaměstnanosti, atd.), ale i vytvoření sítě proškolených manažerů pro řízení projektů zaměstnanosti na jednotlivých úřadech práce a v dalších organizacích, podílejících se na implementaci projektů. Metodika vytvoření této sítě a její případné další využití může být užitečná i při další realizaci programu rozvoje lidských zdrojů a řízení projektů, využívajících podpory ESF či dalších analogických zdrojů.