Program Leonardo da Vinci

10.03.2009:

Program Leonardo da Vinci je evropský program na podporu inovací a zvyšování kvality odborného vzdělávání. Jeho cílem je zdokonalovat odborné dovednosti mladých lidí i dospělých a zlepšovat tak jejich zaměstnatelnost. Česká republika se do programu začlenila v roce 1996 během prvního období programu (1995 - 1999), nyní probíhá druhé období programu (2000 - 2006) za účasti celkem 30 evropských zemí. Z prostředků programu jsou podporovány inovativní nadnárodní vzdělávací projekty z oboru odborného vzdělávání. Zejména jsou podporovány pilotní projekty, projekty stáží a výměn, zpracování přehledů a analýz týkajících se odborného vzdělávání, kariérové poradenství, rovnosti studijních příležitostí, vzdělávání znevýhodněných skupin, inovace odborné přípravy v důsledku technologických změn, spolupráce VŠ a podniků zaměřená na přenos technologických inovací a zlepšování jazykových dovedností. Nejčastějšími druhy projektů jsou projekty mobilit (projekty stáží mladých lidí i dospělých nebo projekty výměn zkušeností) a pilotní projekty (projekty, v nichž několik organizací z různých zemí společně vypracovává inovativní vzdělávací materiály - učební texty, metodiky výuky, testy, software apod.) České organizace v projektech vystupují jak v roli předkladatele (koordinátora) projektu, tak i v roli partnera nějaké zahraniční organizace řídící projekt.

V prvním období programu (do roku 1999) bylo schváleno a uskutečněno 151 projektů mobilit (z 229 navržených), ve druhém období (od roku 2000) se uskutečňuje kolem 80 projektů mobilit (z cca 120 navržených) ročně. To umožnilo, aby téměř 3,5 tisíce mladých lidí, učitelů a personalistů z ČR získalo přímou pracovní zkušenost v některé zemi EU. V současné době se počet účastníků projektů mobilit v programu Leonardo da Vinci ustálil na asi tisícovce osob ročně. Na podporu projektů mobilit se z programu vynakládá asi 1,1 mil. EUR ročně, což hradí asi tři čtvrtiny nákladů na projekty. Zkušenosti z projektů mobility jsou velmi dobré. Jak podle informací přímých účastníků, tak i podle analýz nezávislých expertů projekty mobilit programu Leonardo da Vinci prokazatelně zlepšují odborné dovednosti, cizojazyčné dovednosti a obecný rozhled přímých účastníků a pozitivně ovlivňují postupy odborného vzdělávání u nás v širším měřítku. Prostřednictvím projektů české organizace rozšiřují své mezinárodní styky a získávají dovednost připravovat a řídit nadnárodní vzdělávací projekty.

Pokud jde o rozsáhlejší několikaleté pilotní projekty programu, schválila EK v prvním období programu 35 projektů řízených českými organizacemi a dále se české organizace podílely v roli partnera asi na 120 projektů zahraničních koordinátorů. Ve druhém období programu (od r. 2000), kdy EK schvaluje asi desetinu návrhů projektů, se počty projektů českých předkladatelů pohybují v rozpětí 5-9 ročně a objem prostředků je více než 1,5 mil. EUR ročně.

Výsledky pilotních projektů programu Leonardo da Vinci rovněž zlepšují kvalitu odborného vzdělávání a souvisejících činností. Například všechny úřady práce využívají při poradenství pro budoucí absolventy škol a uchazeče o zaměstnání multimediální databázi o povoláních vyvinutou v jednom z projektů. Na středních, vyšších a vysokých školách stavebních oborů se využívají výsledky projektu, v němž byly vypracovány postupy aplikace evropských norem pro navrhování a stavbu domů a mostů.

Výsledky programu Leonardo da Vinci v ČR se soustavně vyhodnocují. Dosavadní výsledky prokazují přínosy programu pro zvyšování kvality odborného vzdělávání.