Rozvoj lidských zdrojů

10.03.2009:

V letech 1999-2000 byl za 0,3 MEUR realizován projekt Phare Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku. Výstupní zpráva projektu specifikuje strategické cíle rozvoje celoživotního vzdělávání takto:

  • Zpřesnit dosavadní nejasné kompetence v různých oblastech vzdělávání dospělých, a to jednak prostřednictvím dokonalejšího právního rámce, jenž by vymezil kompetence státních orgánů, nestátních orgánů a jednotlivců a stanovil jasná pravidla financování různých forem celoživotního vzdělávání, a jednak uznáním celoživotního vzdělávání za klíčový aspekt rozvoje státu, regionu, podniku i jednotlivce.
  • Zavést finanční i nefinanční pobídky pro rozvoj celoživotního vzdělávání, jež by měly být nepřímé, aby vytvářely rámec, v němž se instituce i jednotlivci budou sami rozhodovat.
  • Zainteresovat střední, vyšší a vysoké školy na větším využití jejich vzdělávacích kapacit pro další vzdělávání.
  • Vypracovat a zavést ucelené mechanismy akreditace vzdělávacích programů a vzdělávacích institucí, jež by zvýšily kvalitu různých forem vzdělávání dospělých a jež by umožnily soustavnější a průhlednější certifikaci absolvovaného vzdělání nebo osvojených dovedností.
  • Podporovat budování a vzájemné propojování snadno dostupných databází o poskytovatelích různých forem celoživotního vzdělávání, o jejich programech a o dalších údajích, které zájemcům o další vzdělávání usnadní přístup ke vzdělávání.

Navazující projekt Phare za 0,2 MEUR - Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR z roku 2001 připravil metodiku strategického managementu RLZ pro krajskou úroveň a přinesl následující klíčová doporučení pro posílení strategického managementu rozvoje lidských zdrojů na národní úrovni:

  • Propojení otázek zaměstnanosti, vzdělávání a podnikání,
  • Posílení resortního okruhu zaměstnanost a práce,
  • Vytvoření systému národní koordinace krajského managementu rozvoje lidských zdrojů
  • Vybudování kapacity pro předvídání poptávky po lidských zdrojích - odvětvové a oborové studie
  • Vybudování systému inspiračních bank metodik a příkladů dobré praxe RLZ.