SWIF

10.03.2009:

SWIF (NÁRODNÍ FOND SOCIÁLNÍCH INICIATIV) byl specializovaný fond (grantové schema) financovaný v rámci národního programu Phare 1994 a 1997, podporující iniciativy nestátních subjektů (občanských sdružení, charitativních organizací církví aj.) zaměřené na rozvoj sociální péče a výcvik sociálních pracovníků a manažerů v souladu se sociální politikou státu a v těsné spolupráci s MPSV.

Záměrem SWIF bylo přispět k decentralizaci poskytování sociálních služeb zapojením nestátních subjektů ve spolupráci s okresními úřady a prověřit možnosti při rozšíření nových forem a metod v této oblasti.

Prostředky fondu byly určeny na financování vybraných projektů zaměřených především na:

  • Zvyšování úrovně v oblasti poskytování sociálních služeb nahrazujících služby poskytované státem,
  • Experimentální zavádění nových forem sociálních služeb a pomoci doplňujících služby poskytované státem,
  • Zvyšování profesionální úrovně sociálních pracovníků a managementu nestátních subjektů.

SWIF podpořil od roku 1996 do roku 2000 celkem 126 projektů v 16 okresech ČR v hodnotě 1,74 MEUR. Zkušenosti a metodiky vypracované v rámci SWIFu byly využity v rámci dotačního schematu MPSV.

Další relevantní projekty národního programu Phare od rozpočtu 1991 v oblasti sociální ochrany byly mj. zaměřeny na:

  • Vypracování vzdělávacích standardů pro sociální práci na úrovni bakalářského a magisterského studia
  • Podporu zavádění a rozvoje nových metod sociální práce
  • Školicí a osvětové aktivity.