Vzdělávání

10.03.2009:

ČR se v rámci předvstupní pomoci zapojila do řady projektů vztahujících se k oblasti vzdělávání. V letech 1997-2001 byla připravena řada projektů, které již byly realizovány, či se v současné době realizují (případně budou realizovat).

Převážná většina projektů byla zaměřena na řešení problémů romské menšiny (např. 1997- Podpora občanské společnosti - Romská otázka, 1999 - Lidská práva/minority, 2000 Celkové zlepšení kvality romské vzdělanosti atd.). V rámci prvního projektu proběhly rekvalifikační kurzy pro žáky vyšších ročníků zvláštních škol či jejich absolventy, byl vypracován výzkum etnokulturní identity Romů a výzkum situace Romů z České republiky ve Velké Británii a byl proveden průběžný sociologický výzkum, při kterém se zjišťovalo proč a odkud čeští a slovenští Romové odcházejí, jací Romové odcházejí a stanovena obecná doporučení pro práci s případnými navrátilci.

Další projekty byly zaměřené mimo jiné na přípravu návrhu nových multikulturních osnov, založených na nutnosti revidovat a rozšířit multikulturní obsah kurikulí pro všechny děti s cílem eliminovat existující předsudky vůči Romům a jiným menšinám a proškolit 2000 učitelů ZŠ v jejich aplikaci. Dále také na zdokonalení kurikulí pro vzdělávání romské populace a následné proškolení 50 učitelů v jejich aplikaci, na školení romských poradců, romských pedagogických asistentů (vychovatelů - asistentů učitelů) a asistentů okresních úřadů apod. V rámci projektu bude dále vytvořen metodický manuál pro přípravu učitelů jak pro kurikula pro romské děti, tak pro kurikula multikulturní.

Poslední velkou skupinu aktivit spolufinancovaných z prostředků Phare představují tzv. Komunitární programy. Od roku 1990 je z Phare financovaný mnohonárodní program Tempus podporující projekty spolupráce a rozvoj vysokých škol v zemích střední a východní Evropy a jejich spolupráci s vysokými školami v členských zemích EU. Na poslední projekty tohoto programu, které byly ukončeny v roce 2001, navázal komunitární program Socrates.

V rámci těchto programů byly schválené nejprve tříleté projekty zaměřené především na rozvoj učebních osnov, zavádění evropského kreditního sytému (European Credit Transfer System - ECTS) a systému hodnocení kvality vzdělávání. Od roku 1998 VŠ realizovaly projekty, které přispívaly ke vzdělávání pracovníků veřejné správy a byly zaměřené především na oblast související s přípravou na vstup ČR do EU. V akademickém roce 2000/2001 bylo realizováno 17 projektů, vysokým školám byly umožněny investice jak do vysoce kvalitního technického vybavení, tak na inovaci dosavadních studijních programů či dokonce zavádění nových předmětů či nových oborů, a to i v cizích jazycích. VŠ také navázaly řadu velmi užitečných kontaktů s univerzitami v zemích EU.

ČR se kromě již zmíněného programu Socrates účastní i dalších Komunitárních programů jako např. programů Leonardo da Vinci a Mládež pro Evropu III. Tyto programy probíhají ve dvou fázích. První fáze byla ukončena v roce 1999, druhá navázala Rozhodnutími rady č.1999/382/ES, č.253/2000/ES a č.3/2000 a to programy Socrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež.

V roce 2000 uhradila ČR vstupní příspěvky do programů Leonardo da Vinci, Socrates a Mládež pro Evropu ve výši 2,26 MEUR ze státního rozpočtu a 6,52 MEUR z rozpočtu Phare. V roce 2001 to bylo již 2,74 MEUR ze státního rozpočtu a 6,53 MEUR z rozpočtu Phare.

Tyto programy významnou měrou podporují projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání.V rámci programu Socrates/Socrates II se realizují projekty, stáže, výměny a odborné semináře. Program otevírá možnosti spolupráce pro všechny naše školy od základních (event. mateřských), přes střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy až po školy vysoké se školami ze zemí Evropské unie. Druhá fáze programu se zaměřuje na podporu zvláště evropské dimenze výuky a přípravy učitelů a to na základě následujících aktivit:

  • Erasmus program pro vysoké školy
  • Comenius program pro spolupráci všech stupňů škol
  • Lingua program pro zkvalitnění jazykové vybavenosti učitelů a žáků
  • Arion program pro řídící pracovníky v oblasti školství
  • Open Distance Learning otevřené distanční vzdělávání pro zlepšení přístupu ke vzdělávání
  • Vzdělávání dospělých podpora znalostí o Evropě a povědomí evropské sounáležitosti
  • Naric zapojení do informační sítě vysokých škol a uznávání kvalifikací
  • Eurydice informace o vzdělávání v zemích zapojených do programu Socrates

Participující studenti mají možnost část studijního programu absolvovat na zahraniční vysoké škole. Důležitou roli v programech sehrály např. výjezdy učitelů a ředitelů škol a významným přínosem je i propagace české kultury a vzdělanosti v zemích EU.

Program Mládež pro Evropu/Mládež zahrnuje různé výměnné aktivity mládeže do 26 let zaměřené na mimoškolní vzdělávání a využívání volného času. Věnuje se aktivitám určeným přímo mládeži: výměnným pobytům, podpoře iniciativy, tvořivosti a solidarity mládeže. Další aktivity jsou určeny pracovníkům s mládeží a řídící a odpovědné sféře: studijní pobyty a školení pro odborné pracovníky, spolupráce mezi strukturami členských států, informace pro mládež a výzkumné programy mládeže. Program se naplno rozběhl v letech 1997-1999, v roce 2000 byla zahájena druhá fáze programu Mládež na období 2000-2006. V roce 2000 bylo schváleno 113 projektů v celkové částce 22,6 mil. Kč, v roce 2001 to bylo již 169 projektů v částce 23,6 mil. Kč.

MŠMT je gestorem mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, včetně gesce za sjednávání příslušných smluvních dokumentů. Tato spolupráce s EU se odehrává na bázi účasti ČR v tzv. Rámcových programech. Významná je spolupráce v rámci iniciativy EUREKA, jejímž cílem je podporovat spolupráci mezi výzkumnými organizacemi, VŠ a průmyslovými podniky, a programem COST, což je program evropské spolupráce 32 členských států v oblasti vývoje a výzkumu. VŠ se úspěšně účastnily výše uvedených i dalších programů a jejich účast představuje 25 %-30 %.

Do akademického výměnného programu CEEPUS (program zaměřený na multiregionální spolupráci) určeném pro pregraduální studenty od ukončeného 2.semestru, postgraduální studenty a pedagogy VŠ bylo v akademickém roce 1999/2000 zapojeno 35 fakult 16 VŠ ČR. V tomto roce vložila Česká republika do programu 350 stipendijních měsíců.