1.3.1 Silné stránky

10.03.2009:

Trh práce

 • Ustavený mechanismus opatření a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
 • Aktivní činnost úřadů práce při řešení nezaměstnanosti a získané zkušenosti z implementace aktivní politiky zaměstnanosti
 • Vysoká ekonomická aktivita obyvatelstva

 Vzdělávání

 • Vysoká míra účasti v primárním a sekundárním vzdělávání
 • Poměrně hustá síť a vyhovující regionální dostupnost škol
 • Existující kapacita institucí pro vzdělávání dospělých a poradenských středisek

 Sociální integrace a rovnost příležitostí

 • Vysoká míra ekonomické aktivity žen
 • Existující síť vzdělavatelů a odborných asociací, které se mohou angažovat v sociální oblasti
 • Vyrovnané zastoupení mužů a žen ve vzdělávací soustavě
 • Vysoká účast žen na rekvalifikacích
 • Poměrně široká síť státních i nestátních zařízení sociální péče

 Adaptabilita a podnikání

 • Příliv přímých zahraničních investic
 • Rychlý rozvoj samostatného podnikání a sílící postavení malých a středních podniků
 • Příznivé podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
 • Fungující národní síť středisek EVVO a potenciál NNO v této oblasti