1.3.2 Slabé stránky

10.03.2009:

Trh práce

 • Růst podílu dlouhodobě nezaměstnaných a přetrvávání regionálních rozdílů
 • Nedostatečná vazba školského systému a obsahu vzdělávání na potřeby trhu práce
 • Nedostatek kvalitních informačních systémů o trhu práce a jejich propojení s ekonomickou sférou
 • Nedostatečný podíl pružných (alternativních) forem organizace práce

 Vzdělávání

 • Obsah vzdělávání a metody vzdělávání neodpovídající potřebám ekonomiky založené na znalostech
 • Nedostatečné podmínky a motivace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Nízká prostupnost vzdělávacího systému - nerozvinutost systému certifikace jednotlivých modulů
 • Absence uceleného systému dalšího vzdělávání
 • Nízká účast obyvatel v dalším vzdělávání
 • Nedostatečná provázanost podniků s institucemi vědy, výzkumu a vývoje

 Sociální integrace a rovnost příležitostí

 • Nepropojenost systémů služeb zaměstnanosti, školství, sociálních služeb a zdravotnictví
 • Slabé motivační prostředí k pracovnímu uplatnění skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
 • Nedostatečně rozvinutý systém vzdělávání pracovníků v sociálních službách
 • Nedostatečné povědomí o problematice rovnosti mužů a žen i o způsobech ochrany před diskriminací
 • Horizontální a vertikální segregace zaměstnanosti žen
 • Mzdové rozdíly mezi muži a ženami
 • Nízká účast žen na podnikání

 Adaptabilita a podnikání

 • Nízká odborná úroveň managementu v oblasti malých a středních podniků
 • Nedostatečná úroveň zavádění nových technologií a obtížný přístup k informačním technologiím
 • Málo rozvinuté podnikatelské služby včetně poradensko-vzdělávacích služeb
 • Nedostatečná provázanost výzkumu a vývoje s praxí a nízké zapojení VŠ do výzkumu a vývoje
 • Nedostatečná kvalita služeb cestovního ruchu
 • Nedostatečná informovanost o principech udržitelného rozvoje