1.3.3 Příležitosti

10.03.2009:

Trh práce

 • Koordinace státní politiky zaměstnanosti prostřednictvím Národních akčních plánů zaměstnanosti
 • Prohloubení spolupráce se sociálními a regionálními partnery
 • Využití dosavadních společných projektů "meziresortního" charakteru k vytváření společných nástrojů, které umožní vstoupit i dosud opomíjeným skupinám lidí na trh práce
 • Využití kapacity pracovních příležitostí, kterou nabízí terciární sektor
 • Využití interních informačních systémů Správy služeb zaměstnanosti
 • Zvyšování ekonomické aktivity věkově starších občanů
 • Posílení mobility pracovní síly a její motivace

 Vzdělávání

 • Účinná realizace Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR
 • Přechod ke vzdělávacím programům rozvíjejícím klíčové dovednosti
 • Podpora přípravného a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Budování a rozvoj informační společnosti
 • Postupný rozvoj komplexních poradensko-rekvalifikačních programů dalšího profesního vzdělávání ve službách zaměstnanosti

 Sociální integrace a rovnost příležitostí

 • Zpracování a implementace Národního akčního plánu boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
 • Reforma sociálních služeb s důrazem na zavádění standardů kvality služeb
 • Rostoucí nestátní neziskový sektor poskytující služby pro ohrožené skupiny
 • Prohloubení spolupráce mezi veřejnou správou, občanským a soukromým sektorem
 • Posilování právních předpokladů rovnosti mužů a žen
 • Rozvoj alternativních forem služeb a péče směřujících k podpoře aktivity uživatele

 Adaptabilita a podnikání

 • Integrace vědeckých, vzdělávacích a výrobních kapacit pro zvýšení inovační aktivity
 • Poptávka po pracovní síle v odvětvích s růstovým potenciálem a vyšší přidanou hodnotou
 • Stabilizace průmyslových podniků po dokončení restrukturalizace
 • Impuls k tvorbě strategických dokumentů místních Agend 21
 • Potenciál k růstu nových pracovních příležitostí v sektoru cestovního ruchu
 • Nárůst malého a středního podnikání
 • Rychlejší růst hrubého domácího produktu ve srovnání s EU
 • Zařazování enviromentální výchovy do vzdělávacích programů